Контролне листе 2021. Одељења за инспекцијске послове

1.1. Држање животиња -KL-1.1 услови држања кућни љубимци птице
1.1. Држање животиња-KL 1.1 услови држања – пчеле
1.1. Држање животиња-KL 1.1 услови држања – живина папкари копитари
1.2. Држање животиња-KL 1.2.-извођење животиња
1.4. Држање животиња-KL 1.4-Делатности зоохигијене –
2.1 Управљање пијацама
2.2 Обавезе за корисника пијачног простора
2.3 Места за пијаце и продаја на мало
3 Радно време угоститељских- трговинских и занаских објеката
4.1 Комунално уређење насеља – Уређење и одржавање спољних делова зграда
4.2 Koмунално уређење насељ – Дворишта и простори између зграда а
4.2. K- 4.2 Уређење дворишта и простора око зграда вртова башти
4.3 Koмунално уређење насеља – Одржавање и уређеност комуналних објеката и јавних површина а
4.4 Комунално уређење насеља – Уређење излетишта- терена- игралишта а
4.5 Комунално уређење насеља – Објекти- уређаји- опрема а
4.6 Комунално уређење насеља – Осветљавање зграда- уређење излога и постављање фирми а
4.7 Комунално уређење насеља – Обележавање улица- тргова и зграда а
4.8 Kомунално уређење насеља – Остављање возила и ствари а
4.9 Комунално уређење насеља – Продаја робе а
4.10 Kомунално уређење насеља – Уклањање снега и леда а
4.11 Одржавање чистоће у насељу – Континуитет пружања услуге а
4.12 Одржавање чистоће у насељу – Сакупљање и транспорт комуналног отпада а
4.13 Одржавање чистоће у насељу – Сакупљање и транспорт комуналног отпада а
4.14 Oдржавање чистоће у насељу – Изношење кућног смећа-обавезе корисника а
4.15 Одржавање чистоће у насељу – Заштита јавних површина а
4.16 Комунално уређење насеља – Израда и одржавање пољских клозета- септичких јама-стаја- обора и стајских ђубришта а
4.17 Одржавање чистоће у насељу – Чистоћа јавних површина-корисник 2
5.1 Пречишћавање и дистрибуција воде – Одржавање и изградња јавног водовода
5.2 Пречишћавање и дистрибуција воде – Прикључење унутрашње инсталације на јавни водовод
5.3 Пречишћавање и дистрибуција воде – Прикључење корисника
5.4 Пречишћавање и дистрибуција воде – Заштита јавног водовода
5.5 Водовод – Водомер-уградња и одржавање – за вршиоца комуналне делатности
5.6 Водовод – Водомерно склониште-водомер- кућне водоводне инсталације – за корисника
5.7 Водовод – Искључење – Обавезе вршиоца комуналне делатности
5.8 Водовод – Обавезе вршиоца комуналне делатности- одржавање
6.1 Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода
6.2 Kанализација – Обавезе вршиоца комуналне делатности
6.3 Kанализација – Забране
6.4 Канализација – Поступање по захтеву за прикључење-Предузеће
6.5 Kанализација – Прикључење мреже
6.6 Kанализација – Септичке јаме-Корисник
6.7 Kанализација – Kанализациони прикључак
6.8 Kанализација – Oбавезе комуналног предузећа према кориснику
6.9 Kанализација – Септичке јаме-Предузеће
6.10 Kaнализација – Забране-инвеститор_ извођач
6.11 Kaнализација – Обавезе корисника
7.1 Гробља – Одржавање гробља
7.2 Гробља – Извођење радова на гробљу
7.2. K- 7.2 Опште обављање делатности уређивања одржавања и сахрањивања на гробљима
7.3 Гробља – Обавезе корисника гробног места
7.4 Гробља – Забране
7.5 Уређење и одржавање гробља и сахрањивање
8.1 Јавне зелене површине – Обавезе вршиоца комуналне делатности
8.2 Јавне зелене површине – Одржавање зелених површина
8.3 Јавне зелене површине – Заштита
9.1. Монтажни објекти сезонског типа-баште угоститељских објеката и конзолне настрешнице и тенде КОИ KЛ 9.1
9.2 Привремени објekти трговачко-угоститељске делатности_монтажни објекти за културна збивања и забаву КОИ KЛ 9.2
10.1 Обављање трговине на мало ван продајног објекта- пословно име и радно време КОИ КЛ 10.1
10.2 Обављање трговине на мало у продајном објекту- пословно име и радно време КОИ КЛ 10.2
11.1 Јавна паркиралишта – Oбележавање и одржавање јавних паркиралишта
11.2 Јавна паркиралишта – Коришћење паркиралишта
12.1 Јавна расвета – Одржавање објеката и инсталација
12.2 Јавна расвета – Заштита објеката и инсталација
13.1 Становање и одржавање зграда – време одмора и бука у време одмора
13.2 Становање и одржавање зграда – коришћење посебних делова зграде
13.3 Становање и одржавање зграда – коришћење заједничких делова зграде- 1
13.4 Становање и одржавање зграда – коришћење заједничких делова зграде- 2
13.5 Становање и одржавање зграда- КОИ KЛ 13.5- Кућни ред
14 Постављање рекламних објеката
15 Погребна делатност

Previous PostNext Post