– подстиче програме изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора,

– координира активности и сарадњу између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма,

– доноси годишњи програм и план промотивних активности у складу са Стратегијом промоције туризма, плановима и програмима ТОС-а.

– обезбеђује информативно-пропагандни материјал којим се промовишу туристичке вредности општине/штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд./,а у сарадњи са надлежним органима и туристичке сигнализације за туристичка места,

– прикупља и објављује информације о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге активности значајне за туризам,

– организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација,

– формира туристичко-информативне центре /за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознаје туристе са квалитетом туристичке понуде, упознаје надлежне органе са притужбама туриста и др./

– врши и друге активности у складу са оснивачким актом и Статутом.

Previous PostNext Post