Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са Законом и Статутом. Скупштина се сматра се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављањем секретара Скупштине.

Скупштина општине има 41-ог одборника који се бирају на 4 године.

Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Седнице Скупштине општине су јавне. Скупштина може одлучити да седница не буде јавна из разлога безбедности или других посебно оправданих разлога о којима се одлучује пре утврђивања дневног реда.

Скупштина општине образује стална или повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности. Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и других аката које доноси Скупштина,иницирају доношење аката и обављају друге послове из области за коју су образована, у складу са Пословником Скупштине, односно одлуком о њиховом образовању.

Стална радна тела Скупштине су:

  1. Комисија за планирање, уређење и заштиту простора
  2. Комисија за буџет и финансије
  3. Комисија за друштвене делатности
  4. Комисија за прописе
  5. Комисија за кадровске и административне послове
  6. Комисија за представке

Највиши правни акт Општине је Статут, којим се ближе уређују начин, услови и облици вршења права и дужности из надлежности Општине.

скупштина

Previous PostNext Post