Никола Обрадовић

На конститутивној седници Скупштине општине 24. маја 2022. године, из реда одборника, на период од 4 године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника изабран је за председника Скупштине.

Председник Скупштине представља Скупштину, организује њен рад, сазива седнице Скупштине и председава им, координира рад сталних радних тела Скушптине, остварује срадњу са председницима одборничких група, председником Општине и Општинским већем, потписује акта које Скупштине доноси и обавља друге послове утврђене законом, Статутом, Пословником и другима актима Скупштине.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност или на основу посебног овлашћења.

Контакт:

Тел: (034) 724 078

Previous PostNext Post