Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом.

Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављањем секретара Скупштине.

Скупштина општине, у складу са законом:

 1. Доноси Статут општине и Пословник Скупштине;
 2. Доноси буџет и завршни рачун Општине;
 3. Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 4. Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
 5. Доноси просторне и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 6. Доноси просторне и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 7. Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађевинској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 8. Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације и врши надзор над њиховим радом;
 9. Именује и разрешава управни и надзорни одбор (водећи рачуна о родној равноправности) и директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 10. Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
 11. Поставља и разрешава секретара Скупштине;
 12. Бира и разрешава председника Општине, заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
 13. Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
 14. Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 15. Доноси акт о јавном задужење Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; одлучује о прибављању и отуђењу непокретности за потребе Општине;
 16. Доноси акта о удруживању средстава са другим јединицама локалне самоуправе и субјектима ради остваривања заједничких пројеката;
 17. Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 18. Даје мишљење о републичком и регионалним просторном плану;
 19. Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 20. Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 21. Обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Previous PostNext Post