Бојан Радовић

Рођен 1971. године у Аранђеловцу, где је завршио основну и средњу школу.  Дипломирао на Технолошко-металуршком и Физичком факултету  Универзитета у Београду и стекао звања дипломираног инжењера технологије и дипломираног професора физике. Више година радио у привреди, а касније и као професор физике. Учествовао на многим пројектима из области екологије и заштите животне средине. Teчно говори енглески језик.

Ожењен и има сина Димитрија.

За председника Општине изабран је на седници Скупштине општине 24. маја 2022 . године, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине:

  1. представља и заступа Општину;
  2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  3. наредбодавац је за извршење буџета;
  4. усмерава и усклађује рад Општинске управе;
  5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом и другим актима Општине;
  6. поставља и разрешава помоћнике председника Општине;
  7. доноси акта из надлежности Скупштине у случају ратног стања и елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини, када она буде у могућности да се састане;
  8. одлучује о распореду коришћења службених просторија Општине;
  9. врши друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Општине.

Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Контакт:

Телефон: 034 711 722

Факс: 034 724 935

Email: kabinet@arandjelovac.rs

Previous PostNext Post