Послове општинске управе из области привреде обавља Oдељење за привреду и друштвене делатности у следећим областима привреде и локалног економског развоја:

  • Локални економски развој - Израда и имплементација стратешких документа Општине. Израда, аплицирање и имплементација пројеката локалног економског развоја. Привлачење донаторских и др. финансијских средства од осталих нивоа власти, фондова и институција. Координација пројектиних активновнсти на нивоу општинске управе. Кооридинација и сарадња са јавним предузећима и установама на пољу економског развоја и свих других заједничких пројеката из области унапређења економског стања Општине и ефикасности Управе.
  • Унапређење инвестиционог окружења, промоција локалне економије, потенцијала и привлачење инвестиција - креирање и промоција финансијских, административних, инфраструктурних и др. подстицаја. Израда промотивних материјала економског развоја и потенцијала. Контакт са потенцијалним инвеститорима, промоција инвестиционих пројеката и подршка у припреми и имплементацији. Сарадња са републичким и регионалним инстируцијама.
  • Привреда и туризам - Стварање подстицајног и афирмативног амбијента за развој привреде и туризма.  Стручна помоћ и решавање проблема правних лица и предузетника. Сарадња са надлежним републичким институцијама и спровођење прописа и програма. Спровођење послова из области категоризације угоститељских објеката (кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства). Повезивање привредних субјеката и промоција улагања и развоја привреде. Информисање и стручна помоћ при конкурисању за кредитна средства и др. облике финансијске подршке (фонд за развој и сл.).
  • Пољопривреда, шумарство и водопривреда - Стварање подстицајног и афирмативног амбијента за развој пољопривреде. Стручна помоћ пољопривредним произвођачима. Помоћ у регистирацији пољопривредног газдинства и другим административним пословима. Сарадња са надлежним министарством. Саветовање и подршка пољопривредној производњи. Помоћ и саветовање при конкурисању за кредитна или средства субвенције. Израда и спровођење стратешких и оперативних програма развоја пољопривреде и др.
  • Предузетништво - Стварање подстицајног и афирмативног амбијента за развој приватног предузетништва. Сви послови регистрације и промена предузетничких радњи и др. управни послови Агенције за привредне регистре. Стручна тумачења и савети при упису у привредни регистар. Адинистративно-техничка помоћ при регистрацији привредних субјеката. Издавање такси легитимација и др. админитративно-технички и стручни послови и саветовања из области приватног предузетништва.
Previous PostNext Post