Општинска управа образује се као јединствен орган, којом руководи начелник.

Делокруг Општинске управе:

 1. Припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина Општине, председник Општине и Општинско веће;
 2. Извршава одлуке и друге акте Скупштине Општине, председника Општине и Општинског већа;
 3. Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. Обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине Општине;
 5. Извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 6. Обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Општине, председник Општине и Општинско веће.

Општинска управа припрема нацрте прописа и других аката на захтев овлашћених предлагача и по сопственој иницијативи.
Нацрти прописа обавезно садрже образложење у коме се наводи правни основ за доношење прописа, циљ доношења, објашњење важнијих одредби, износ посебних финансијских средстава потребних за примену прописа, датум израде нацрта и назив стручног обрађивача.

Према Члану 11. Пословника Скупштине општине Аранђеловац, Општинска управа врши редовно надзор над извршавањем прописа и других аката Скупштине Општине и о резултатима тог надзора и предлозима , посебно, или кроз редовне извештаје о раду Општинске управе обавештава председника Општине, Општинко веће и председника Скупштине Општине.
Општинска управа образује се као јединствена служба, која има основне унутрашње организационе јединице, и то:

 1. Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове
 2. Одељење за привреду и друштвене делатности
 3. Одељење за општу управу и заједничке послове
 4. Одељење за финансије и рачуноводство
 5. Одељење за инспекцијске послове
 6. Одељење за пореске послове.

У оквиру одељења могу се образовати сектори и групе послова, ако постоји потреба за непосредну повезаност и организациону посебност одређених послова.
Општинска управа може образовати месне канцеларије у селима или деловима града, ради лакшег остваривања права и извршења обавеза грађана и правних лица.

У Општинској управи могу се поставити највише три помоћника председника Општине, за поједине области (економски развој, урбанизам и просторно планирање, заштита животне средине, дечја и социјална заштита, здравство, пољопривреда и др). Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима за која су постављена, и врше друге послове утврђене Одлуком о Општинској управи.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ: Негослав Петронијевић, дипл. правник
контакт: 034/ 711-722
електронска адреса: nacelnik@arandjelovac.rs

Previous PostNext Post