ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА

ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, РЕГУЛАЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ

ПРАВИЛНИК О ОБЈЕКТИМА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОЈЕДИНЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

СТРАТЕГИЈЕ


ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА.

_________________________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017. ГОДИНУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

_________________________________________________________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА ПЕРОИД ОД 01.01.2014. - 30.09.2014. ГОДИНЕ.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА ПЕРОИД ОД 01.01.2014. - 30.09.2014. ГОДИНЕ.


БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одлука о буџету за 2018. годину

Одлука о првом ребаланску буџета за 2018. годину

БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ

Одлука о завршном рачуну буџета Општине Аранђеловац за 2017. годину

Одлука о буџету за 2017. годину

Прилог 1 - преглед броја запослених и средства за плате

Прилог 2 - преглед капиталних пројеката

Комисије и уговори 1

Комисије и уговори 2

Комисије и уговори 3

Одлука о првом ребалансу буџета за 2017. годину - - - овде

Одлука о другом ребалансу буџета за 2017. годину - - - овде

БУЏЕТ ЗА 2016. ГОДИНУ

Извештај о извршењу Одлуке буџета за период од 01.01.2016. до 30.09.2016. - овде

Коначну одлуку о буџету за 2016. годину преузмите овде

Одлука о првом ребалансу буџета за 2016. годину преузмите овде

Одлука о  другом ребалансу буџета за 2016. годину преузмите овде

Одлука о трећем ребалансу буџета за 2016. годину преузмите овде

Одлуку о Буџету за 2016. годину можете преузети овде

Прилог 1. - преглед броја запослених и средства за плате можете преузети овде

Прилог 2. - преглед капиталних пројеката можете преузети овде


 ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Интерни акт о јавним набавкама - о в д е

Правилник о поступку јавне набавке - о в д е

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

План јавних набавки за 2018. годину - Општинска управа - о в д е

План јавних набавки за 2018. годину - Председник општине - о в д е

План јавних набавки за 2018. годину - Општинско веће - о в д  е

План јавних набавки за 2018. годину - Скупштина општине - о в д е

План јавних набавки за 2018. годину - Општинско јавно правобранилаштво - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу I - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу II - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу III - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу IV - о в д е

Иземена плана јавних набавки за Општинску управу V - о в д е

Измена плана јавних набавки за Општинску управу VI - о в д е

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Измењен план јавних набавка за 2017. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2017.годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е

План јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа - о в д е

План јавних набавки за 2017. годину - Скупштина општине - о в д е

План јавних набавки за 2017. годину - Председник општине - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2017. годину - Председник општине - о в д е

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа -  о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

План јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа - о в д е

Измењен план јавних набавки за 2016. годину - Скупштина општине - о в д е

План јавних набавки набавки за 2016. годину - Скупштина општине - о в д е

План јавних набавки за 2016. годину - председник и Општинско веће - о в д е

План јавних набавки за 2016. годину - Општинско јавно правобранилаштво - о в д еИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Годишњи план рада интерног ревизора општине Аранђеловац за 2018. годину - ОВДЕ

Повеља Интерне ревизије - о в д е

Етички кодекс - о в д е

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

План инспекцијског надзора за 2018. годину Одељења за инспекцијске послове ОВДЕ

ПОРЕСКЕ ОДЛУКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 • ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 • ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
 • ОДЛУКА О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
 • ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ М2 ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА
 • ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
 • ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 • ОДЛУКА О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОРЕСКЕ ОДЛУКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 • ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
 • ОДЛУКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ПО ЗОНАМА
 • ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
 • ОДЛУКА О ОСЛОБАЂАЊУ ЗА ШУМСКО И ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
 • ОДЛУКА О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА 2016.
 • ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ ПО М2 ЗА 2016.
 • ОДЛУКА О ОТПИСУ КАМАТЕ
 • ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА ЗА 2016.

НАЦРТИ ОДЛУКА

 • НАЦРТ ОДЛУКЕ  О РАСПОЛАГАЊУ СТАНОВИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ

БУЏЕТ ЗА 2015. ГОДИНУ

Одлуку о Буџету за 2015. погледајте овде >>>

Одлука о завршном рачуну за 2015. годину овде >>>

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2015. ГОДИНУ

 • ОДЛУКА
 • ОПШТИ ДЕО
 • ПРИХОДИ
 • РАСХОДИ
 • КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
 • ЧЛАН 5.
 • ИЗВРШЕЊE БУЏЕТА
 • МАСА СРЕДСТАВА
 • БРОЈ РАДНИКА

БУЏЕТ ЗА 2014. ГОДИНУ

Одлуку о Буџету за 2014. погледајте овде >>>

БУЏЕТ ЗА 2013. ГОДИНУ

Усвојен Буџет за 2013. Погледајте одлуку овде >>>

Буџет за 2013. годину. Погледајте овде >>>

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОПШТИНЕ ЗА 2012. год.

Државна ревизорска институција Републике Србије је извршила ревизију финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Аранђеловац за 2012. годину. Урађена је ревизија финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Аранђеловац, који чине: биланс стања; биланс прихода и расхода; извештај о капиталним издацима и финансирању; извештај о новчаним токовима; извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења; извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве; извештај о гаранцијама датим у току фискалне године, као и образложења извештаја, и то: објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења и преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита, усаглашених са информацијма садржаним у извештајима о новчаним токовима као и ревизију правилности пословања за 2012. годину.

Извештај о ревизији финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Аранђеловац за 2012.годину

БУЏЕТ ЗА 2012. ГОДИНУ

Усвојен Буџет за 2012. Погледајте одлуку овде >>>

Буџет за 2012. годину. Погледајте овде >>>


ПОСЛОВНИК САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

ПОСЛОВНИК САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ >>>


ОПШТИНСКИ ПРОПИСИ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СТАНОВА

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА - ИЗМЕНА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

ОДЛУКА О ОСЛОБ. ЗА ШУМСКО И ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

ОДЛУКА О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБЈЕКТЕ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ У 2014. ГОДИНИ


ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ИЗВОРНИМ ПРИХОДИМА ОПШТИНЕ

ОДЛУКА О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОДЛУКА О ОДРЕЂ. КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА

ОДЛУКА О СТОПАМА АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ

ОДЛУКА О УТВРЂ. ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ

ОДЛУКА О ОДРЕЂ. ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА ИТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2015. ГОДИНУ


Планска документација


СПОРТ

Програм развоја спорта је први званичан документ овакве врсте који је донет за територији  општине Аранђеловац

 

Програм развоја спорта општине Аранђеловац за период од 2016. до 2018. године и Акциони план за његову примену израђени су у складу са Националном стратегијом развоја спортa у Републици Србији и Законом о спорту, којим је предвиђено да се локална самоуправа укључи у планирање и развој спорта, као делатности од посебног и општег значаја, ради пуног остварења његове мисије која поред такмичарског има и васпитни, здравствени, културни, социјални и други значај.

 

Програм развоја спорта можете преузети на следећим линковима:

 

Стратегија развоја спорта за 2016 - 2018. годину

Програм развоја - спорт деце и омладине

Програм развоја - рекреативни спорт

Програм развоја - врхунски спорт

Програм развоја - спортска инфраструктура

Програм развоја - остали циљеви

 

Previous PostNext Post