Агенција за имовину општине Аранђеловац  основана је одлуком Скупштине општине Аранђеловац 
14.04.2011. године као непрофитна организација ради старања о имовини у државној својини на којој право коришћења има општина Аранђеловац, припреме и спровођење стратегије, припреме и реализације програма социјалног становања и управљања становима за социјално становање датим у закуп, као и рада обављања других активности од јавног интереса у области социјалног и другог становања.

Агенција обавља делатност од јавног интереса у складу са законом:

а) у области становања

Прикупља податке потребне за израду и утврђивање стамбене политике општине Аранђеловац. Управља пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине на њима откупом. Управља изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговара продају тих станова. Израђује програме за реализацију утврђене стамбене политике Општине. Врши управљање у вези са коришћењем и одржавањем станова за социјално становање који се издају у закуп.Обавља послове наплате закупнине, отплате кредита према Републичкој Агенцији и другим зајмодавцима, организовања послова одржавања станова и др. Обавља послове који се односе на избор станова за социјално становање, уговарање закупа и куповине станова, наплате закупнине, у сарадњи са институцијама социјалне заштите и органима Општине. Развија нове програме финансирања социјалног становања и подстиче партнерски однос између јавног и приватног сектора у области социјалног становања. Стара се да најмање 10% станова намењених за социјално становање буде изграђено у складу са стандардима приступачности објектима од јавног интереса прописаних прописима који уређују област планирања и изградње. Обавља и друге послове у области становања од значаја за Општину.

б) у области старања о имовини Општине

Води јединствену евиденцију о непокретностима и збирну евиденцију покретних ствари (по врсти и вредности). Обавља стручне послове који се односе на прибављање, отуђење, давање на коришћење, односно у закуп непокретности. Управља непокретностима (одржавање, осигурање и сл.). Стара се о наплати закупнине. Врши друге послове у складу са законом и општим прописима.

 Агенција користи средства у државној својини (јавној својини) и унапређује њихов рад и развој.

Агенција је дужна да послове од општег интереса обавља континуирано, одговорно и квалитетно, у складу са законом.

Средства за рад Агенције обезбеђују се из:

Буџета Општине намењених за реализацију програма социјалног становања и непрофитних станова, као и  за старање о имовини Општине, прихода од закупа станова, донација, приходи од продаје нефинасијске имовине, кредитних срестава намењених за социјално становање и непрофитне станове, примања од задужења према међународним институцијама за финансирање социјалног становања и непрофитних станова, сопствених прихода, других извора, у складу са законом.

Књаза Милоша 73/1, 34300 Аранђеловац

Тел/факс: +38134 726789; +38134726797

Електронска пошта: direktor@imovinaarandjelovac.rs

Сајт: www.imovinaarandjelovac.rs

Previous PostNext Post