Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-55/2022-05
Датум:04.05.2022.године

На основу члана 20 и 29.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће „Banja Komerc Bekament“ d.o.o из Бање, ул.Краља Петра Првог бр. 32, поднео Општинској управи,Општине Аранђеловац,Одељењу за имовинско – правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсеку  за послове  заштите животне средине ,Захтев за давање сагласности на Студије о процени утицаја на живтну средину пројекат изградње:

 -пословног објекта – хале за производњу екструдираног стиропора (стиродура),

-електроенергетског објекта – типска АБ трафостаница ЕББ-Д1 10(20)/0, 4kV, 2x1000kV,

-гасног објектабр Р1-надземни хоризонтални резервоар за складиштење гаса(изобутан Р600а,запремине 60м3) и

-објекат Р2-надземни резервоар за складиштење гаса(СО2,запремине 22м3),

 на к.п.бр.1843/8 КО Бања, на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем :501-55/ 2022-05 дана 18.04.2022.године,допуњен 28.04.2022.године.

            Јавни увид у предметну Студију ,заинтересована јавност може да изврши  сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 04.05.2022. до 23.05.2022.године, у просто-ријама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђело-вцу, приземље, канцеларија бр. 9. на интернет страни општине Аранђеловац  (www. arandjelovac.rs) .

            Заинтересована јавност мишљење у вези с предметном студијом може да достави у писаној форми, електронски на адресу odsekzzs.arandjelovac@gmail.сom,     односно поштом или лично  у просторије Сужбе (закључно са 23.05.2022.године)

            Јавна презентација Студије и јавна расправа оодржаће се  26.05.2022.године  са почетком у 12:00 часова у малој сали Општине Аранђеловац (Венац слободе бр.10, III спрат)

            Јавној расправи и презентацији Студије присуствоваће носилац пројекта.

Обавештење и Студија објављено на огласној табли Општинске управе ,Општ-ине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана  04.05. 2022. године

Previous PostNext Post