Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-28/2022-05
Датум:03.05.2022.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон),даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О  ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

         Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељење за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне  послове, Одсек за послове  заштите животне средине ,као надлежни орган, Оператеру построња за управљање отпадом ”NOVOTERM PLUS” DOO ARANĐELOVAC, Привредно друштво за пројектовање,производњу, уградњу и промет ватросталних материјала ,са седиштем у ул.Цара Душана бр.1,34300 Аранђеловац,(регистровано у АПР-у,са матичним броем: 17442333)  издало Интегралну дозволу за складиштење и третман неопасног отпада на локацији Кп.бр.1148/1 КО Бања, Општина Аранђеловац, решење број:501-28/2022-05 од 03.05.2022. године.

Активност коју овај оператер предузима  је управљање неопасним отпадом, из термочких процеса (каталошки број отпада:10 01 09 – отпади који нису другачије специ-фиковани(,и отпадне облоге и ватростални материјали (каталошки број отпада:16 11 04 -остале облоге и ватростални материјали из метарулшких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03; и16 11 06 остале облоге и ватростални материјали из неметару-лшких процеса другачији од оних инаведених у 16 11 05) складиштење и третман увођ-ење неопасног отпада у постојећи процес производње нових ватросталних материјала 

              Заинтересована јавност може да изврши увид у списе премета и решење, сваког радног дана од 9 00 до 14 00 часова у периоду од 03.05.2022. до 18.05.2022. год-ине,у просторијама Општинске ураве,општине Аранђеловац  ул.Венац Слободе број  10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9.

Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и органи-зације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,oпштине Аранђе-ловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 03.05. 2022.године.

Previous PostNext Post