Јавни увид – Урбанистички пројекат за изградњу угоститељског објекта на к.п.бр. 1855 К.О. Аранђеловац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Број: 350-13/2022
Датум: 09.02.2022.године
Венац слободе бр.10
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 63. став 2,  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/2021), и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац,

О Г Л А Ш А В А

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

за изградњу угоститељског објекта на к.п.бр. 1855 К.О. Аранђеловац, у улици Мишарској, бр. 1а, у Аранђеловцу

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу угоститељског објекта на к.п.бр. 1855 К.О. Аранђеловац, у улици Мишарској, бр. 1а, у Аранђеловцу, урађен од стране бироа за геодетске и инжењерске делатности ВИЗУРА ИНГ из Крагујевца, ул.  Саве Ковачевића 8а

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Перо Дубочанин из Београда, ул. Кондина бр.9.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације, путем писарнице општинске управе, доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул. Венац слободе бр.10, 34300 Аранђеловац.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Никола Перишић, маст.инж.арх. (канцеларија бр.1).

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 16.02.2022. закључно са 23.02.2022.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол првог спрата), сваког радног дана од 11 до 14 сати. Материјал ће бити доступан на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs)

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

Документaцију огласа можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post