Решење о образовању комисије за Јавни конкурс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 01-4 111-7/2022
Датум: 09.11.2022. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

            На основу члана 4. став 8., члана 101. став 1, 2 и 3, као и члана 170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), начелник Општинске Управе општине Аранђеловац доноси,

Р Е Ш Е Њ Е

о образовању конкурсних комисија за попуну извршилачких радних места Јавним конкурсом

I          Образује се конкурсна комисија из реда запослених Управе Општине Аранђеловац, у саставу, и то: Љубомир Драгојловић-председник комисије, Милан Глушац, Весна Илић.

Задатак конкурсне комисије је да спроведе прописане активности, одн. да спроведе изборни поступак, из делокруга комисије, те сачини Листу за избор кандидата у циљу спровођења ЈАВНОГ КОНКУРСА за попуну извршилачког радног места: „Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштитуу одељењу за привреду и друштвене делатности Управе Општине Аранђеловац.

Радно место је одређено у у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској Управи и општинском Правобранилаштву, и то у члану 14. одељак 4.2, тачка 11., Правилник донет од стране Већа Општине Аранђеловац, број 06-612/2022-01-3 од 14.10.2022. године

II         Образује се конкурсна комисија из реда запослених Управе Општине Аранђеловац, у саставу, и то: Ивана Лазовић-председница комисије, Милан Глушац, Никола Матић.

Задатак конкурсне комисије је да спроведе прописане активности, одн. да спроведе изборни поступак, из делокруга комисије, те сачини Листу за избор кандидата у циљу спровођења ЈАВНОГ КОНКУРСА за попуну извршилачког радног места: „Просветни инспектору одељењу за инспекцијске послове Управе Општине Аранђеловац.

Радно место је одређено у у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској Управи и општинском Правобранилаштву, и то у члану 14. одељак 4.5, тачка 5., Правилник донет од стране Већа Општине Аранђеловац, број 06-612/2022-01-3 од 14.10.2022. године.

III       Образује се конкурсна комисија из реда запослених Управе Општине Аранђеловац, у саставу, и то: Ранка Фуртула-председница комисије, Милан Глушац, Маринко Васиљевић.

Задатак конкурсне комисије је да спроведе прописане активности, одн. да спроведе изборни поступак, из делокруга комисије, те сачини Листу за избор кандидата у циљу спровођења ЈАВНОГ КОНКУРСА за попуну извршилачког радног места: Послови вођења јавних инвестицијау одељењу за инвестиције и јавне набавке Управе Општине Аранђеловац.

Радно место је одређено у у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској Управи и општинском Правобранилаштву, и то у члану 14. одељак 4.7, тачка 2., Правилник донет од стране Већа Општине Аранђеловац, број 06-612/2022-01-3 од 14.10.2022. године.

IV       Образује се конкурсна комисија из реда запослених Управе Општине Аранђеловац, у саставу, и то: Милан Глушац-председник комисије, Биљана Петровић, Митар Алексић

Задатак конкурсне комисије је да спроведе прописане активности, одн. да спроведе изборни поступак, из делокруга комисије, те сачини Листу за избор кандидата у циљу спровођења ЈАВНОГ КОНКУРСА за попуну извршилачког радног места: Послови у писарнициу одељењу за општу управу и заједничке послове Управе Општине Аранђеловац.

Радно место је одређено у у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинској Управи и општинском Правобранилаштву, и то у члану 14. одељак 4.3, тачка 16. Правилник донет од стране Већа Општине Аранђеловац, број 06-612/2022-01-3 од 14.10.2022. године.  

V             Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Аранђеловац.

Образложење

            Чланом 4., став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), прописано је да: „За службенике и намештенике у јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца, врши начелник градске или општинске управе ако је образована као јединствен орган, односно начелник управе за поједине области, или начелник управе градске општине (у даљем тексту: начелник управе), односно руководилац који руководи службом или организацијом из члана 1. овог закона, или орган надлежан за његово постављење“.

     Чланом 101. став 1, 2 и 3 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), прописано је да: “ Пре расписивања јавног конкурса за попуну извршилачких радних места и за пријем приправника, руководилац својим решењем образује конкурсну комисију од три члана. Конкурсну комисију обавезно чине непосредни руководилац организационе јединице у којој се попуњава радно место, односно прима приправник и службеник који обавља послове из области управљања људским ресурсима. У сваком појединачном случају конкурсна комисија утврђује које ће се стручне оспособљености, знања и вештине проверавати у изборном поступку и начин њихове провере. 

            Чланом 170 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), прописано је да: Акт којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа доноси се у форми решења, сагласно закону којим се уређује општи управни поступак, и има карактер управног акта, ако овим законом није друкчије одређено.

                Јавни конкурс је расписан у складу са Решењем о попуни слободних радних места спровођењем јавног конкурса, донето од стране начелника Управе Општине Аранђеловац бр. од дана

Поука о правном средству: против овога решења могуће је уложити жалбу Жалбеној комисији Општине Аранђеловац у року од осам дана од дана објављивања Решења на огласној табли и сајту Општине Аранђеловац.

начелник општинске управе

Негослав Петронијевић

Документа можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post