Решење о попуни Јавним конкурсом

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 01-4 111-8/2022
Датум: 09.11.2022. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 4. став 8., члана 93., члана 94. и члана 170. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), начелник Општинске Управе општине Аранђеловац доноси,

Р Е Ш Е Њ Е

о попуни слободних радних места спровођењем јавног конкурса

I          Радна места које се попуњавају:

  1. Просветни инспектор, у звању: Саветник, број службеника-извршилаца: 1          

Услови:

а) стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 3 година радног искуства на пословима образовања и васпитања и положен стручни испит за рад у органима државне управе или за секретара Установе, положен испит за инспектора;

б) стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља  друштвено хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у области образовања и васпитања и положен стручни испитом у области образовања, односно лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за обављање послова радног места, најмање три године радног искуства у струци.

2. Радно место: Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту, у звању:

    Саветник, број службеника-извршолаца: 1,

    Услови:стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних или  других друштвено хуманистичких  наука   на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места, најмање три године радног искуства у струци.

3. Радно место: Послови вођења јавних инвестиција, у звањуСаветник          ,број службеника-извршилаца: 1,

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвених  или техничко технолошких наука  на основним академским студијама у обиму

од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места, најмање три године радног искуства у струци.

4.Радно место:Послови у писарници, у звању: Референт, број службеника-извршилаца: 1

  Услови: стечено средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места, најмање три године радног искуства у струци.

II         Задужује се одељење за општу управу и заједничке послове да припреми текст јавног конкурса у складу са Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у атономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе “Службени гл. РС 95/16 и 12/22”, Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), и овим Решењем.

III       Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Аранђеловац.

                                                                       Образложење

            Чланом 4., став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), прописано је да: „За службенике и намештенике у јединицама локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца, врши начелник градске или општинске управе ако је образована као јединствен орган, односно начелник управе за поједине области, или начелник управе градске општине (у даљем тексту: начелник управе), односно руководилац који руководи службом или организацијом из члана 1. овог закона, или орган надлежан за његово постављење“.

            Чланом 93. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), прописано је да: “Ако радно место није попуњено ни преузимањем службеника, спроводи се јавни конкурс“, а чланом 94. истог закона, прописано је да: „Јавни конкурс се спроводи ради попуњавања радних места службеника и намештеника, као и за пријем приправника“.    

            Чланом 170 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), прописано је да: Акт којим се одлучује о правима, обавезама и одговорностима службеника из радног односа доноси се у форми решења, сагласно закону којим се уређује општи управни поступак, и има карактер управног акта, ако овим законом није друкчије одређено.

            Обзиром да радно место није попуњено премештајем, да није било пријављених кандидата по расписаном интерном конкурсу за попуњавање радног места, то је у скалду са наведеним, одлучено као у изреци решења.

Поука о правном средству: против овога решења могуће је уложити жалбу Жалбеној комисији Општине Аранђеловац у року од осам дана од дана објављивања Решења на огласној табли и сајту Општине Аранђеловац.

начелник општинске управе

Негослав Петронијевић

Документа можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post