Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац, на основу члана 50. став 1, члана 48. и члана 130 (с) Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/21), чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19),

О Г Л А Ш А В А
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ЛЕЖИШТА „ЗАБРЕЖЈЕ“

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Aранђеловац на седници одржаној дана 19.11.2021. године донела Одлуку о изради Планa детаљне регулације експлоатације лежишта „Забрежје“ („Сл. гласник општине Аранђеловац“, бр. 6/21).

Рани јавни увид организоваће се у трајању од 15 дана, почев од 08. марта 2022. године, у просторијама општинске управе Општине Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр.10 у Аранђеловцу, у холу I спрата, и канцеларији бр.1, сваког радног дана од 9 до 14 часова. Материјал ће бити доступан и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs).

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општине Аранђеловац, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 23. марта 2022. године.


Previous PostNext Post