Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број: 501-28/2022-05
Датум: 07.03.2022.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр. 36/09,
88/10,14/16 и 95/2018-др. закон), даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

.

         Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељењу за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне  послове, Одсеку за послове  заштите животне средине ,као надлежном органу Оператер постро-јења за управљање отпадом ”NOVOTERM PLUS” DOO ARANĐELOVAC, са седиштем у ул.Цара Душана бр.1 поднело јеЗахтев за издавање дозволе за складиштење  и трет-ман неопасног отпадана локацији Кп.бр.1148/1 КО Бања, Општина Аранђеловац, заведен под бројем :501-28/2022-05 од 28.02.2022. године.

Активност коју овај оператер предузима  је управљање неопасним отпадом, из термочких процеса (каталошки број отпада:10 01 09 – отпади који нису другачије специ-фиковани(,и отпадне облоге и ватростални материјали (каталошки број отпада:16 11 04 -остале облоге и ватростални материјали из метарулшких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03; и16 11 06 остале облоге и ватростални материјали из неметару-лшких процеса другачији од оних инаведених у 16 11 05) складиштење и третман увођење неопасног отпада у постојећи процес производње нових ватросталних мате-ријала 

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 07.03.2022. до 17.03.2022.године, у просtоријама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Ара-нђловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10  дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 07.02. 2022.године


Previous PostNext Post