На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51 од 14. јула 2009, 99 од 27. децембра 2011 – др. закони, 44 од 8. јуна 2018 – др. закон) и члана 10. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.83/16),

Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Комисије за процену и избор удружења грађана којима се додељују средства из буџета општине Аранђеловац за финансирање програма односно пројеката, на седници одржаној дана 07.10.2021. године, донела је,

ОДЛУКУ

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

Расподељују се средства за спровођење активности удружења грађана у 2021. години, Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2021. годину (Сл. Гласник општине Аранђеловац број 9/20), Позиција 111/0, Програмска активност 1201-0003, Функција 860, Конто 481000, и то:

Ред. Бр.Назив удружењаНазив пројектаИзнос тражених средставаИзнос одобених средстава
1Клуб удружених пензионера АранђеловцаРад са члановима клуба удружених пензионера Аранђеловца469.000,00200.000,00
2Удружење оболелих од мултипле склерозеЖивот ван зидова252.500,00252.500,00
 3Удружење оболелих од мултипле склерозеКорак по корак334.386,62334.386,62
 4Удружење поштовалаца дела Данка ПоповићаЗавршни радови на родној кући Данка Поповића210.000,00110.000,00
5Коњички клуб АранђеловацУхвати живот за узде588.080,00100.000,00
 6Удружење „Свици у мраку“Упознајмо једни друге160.000,00110.000,00
 7Савез удружених борачких организација општине АранђеловацПопис, фотографисање и обрада фотографија ратних меморијала на подручју општине Аранђеловац67.600,0060.000,00
 8Дефектолошки кабинет „Блистави умови“Видљиви блистави умови100.000,0040.000,00
УКУПНО1.206.886,62

Члан 2.

Удружења која нису одговорајућом документацијом оправдала коришћење буџетских средстава за 2020. годину, су дужни да пре закључења уговора о коришћењу буџетских средстава  за 2021. годину поднесу одговарајућу документацију (по примедбама комисије) из које се може утврдити на шта су потрошили буџетска средства у 2020. години.

Члан 3.

Корисници који нису утрошили буџетска средства за 2020. годину, дужни су да неутрошена буџетска средства врате у буџет општине Аранђеловац.

Члан 4.

Пренос средстава корисницима за одобрене пројекте ће се вршити према динамици испостављене документације за наплату.

Члан 5.

Овлашћује се председник општине Аранђеловац, да у име Општине Аранђеловац са корисницима одобрених буџетских средстава пројеката за удружења грађана потпише уговоре о коришћењу буџетских средстава, за реализацију предвиђених програмских пројеката у 2021. години.

Члан 6.

Задужује се Управа општине Аранђеловац – Одељење за привреду и друштвене делатности и Одељење за финансије и рачуноводство, да контролише наменско трошење буџетских средстава, у складу са овом Одлуком и Правилником о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката удружења грађана односно невладиних организација који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Аранђеловац.

Члан 7.

Задужује се Одељење за финансије и рачуноводство општине Аранђеловац, да реализује ову одлуку у складу са Правилником о финансирању (суфинансирању) одобрених пројеката за удружења грађана, динамиком испостављене документације за наплату.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на сајту општине Аранђеловац и у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-654/2021-01-3 од 07.10.2021.год

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић


Previous PostNext Post