На основу члана 7. Одлуке о Општинском већу општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 9/2008 и 5/2019) и члана 27. Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 93/2018),

Општинско веће општине Аранђеловац, на предлог Стручне комисије за оцењивање годишњих и посебних програма којима се остварује општи интерес грађана општине Аранђеловац бр.02-06-615-0-0 од 17.09.2021. године, на седници одржаној дана 07.10.2021. године, донело је

            О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ КОЈЕ СУ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЈЕДИНИЦУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2021. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о одређивању висине средстава за реализацију годишњих програма организација у области спорта са седиштем на територији општине Аранђеловац које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе у 2021. години („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 1/2021) члан 1. мења се тако што се у табели о расподели средстава код одобрења средстава у ред. Бр. 1. Фудбалском клубу „Шумадија“ износ одобрених средстава „16.000.000,00“ замењује износом „15.000.000,00“.

Члан 2.

Овлашћује се председник општине Аранђеловац и начелник Општинске управе, да у име Општине, закључе анекс Уговора о реализацији годишњег програма у области спорта у 2021. години, у складу са одредбама члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

Задужују се Одељење за привреду и друштвене делатности и Одељење за финансије и рачуноводство Општинске управе општине Аранђеловац да се у сарадњи са Спортским савезом општине Аранђеловац старају о реализацији ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Аранђеловац“ и званичној интернет презентацији општине Аранђеловац.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-653/2021-01-3 од 07.10.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Бојан Радовић


Previous PostNext Post