КОНКУРС ЗА МЕРУ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА


На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022.годину од 14.11.2022.године бр 06-733/2022-01-2 , Општинско веће општине Аранђеловац расписује дана ____________________

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ УНАПРЕЂЕЊА ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ НА СЕЛУ КРОЗ ПОДРШКУ НЕПОЉОПРИВРЕДНИМ АКТИВНОСТИМА

За реализацију мера унапређења економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр7/2021,7/2022 и 9/2022.) у у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.000.000 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Средства овог конкурса су планирана за меру унапређења економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима  у износу до 50% цене без ПДВ-а а до максималног износа подстицаја до 250.000,00 динара по кориснику.

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Носиоци су регистрованог и активног комерцијалног пољопривредног газдинства (активан статус у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ,,Службени гласник РС“ бр. 17/13……6/2019)  на територији општине Аранђеловац као и да се у РПГ води као пољопривредно газдинство које се бави сеоским туризмом.
 • Извршена је набавка опреме из табеле прихватљивих инвестиција у периоду од 01.01.2022. године до дана подношења захтева.
 • Извршена категоризација угоститељских објеката до момента подношења захтева.
 • Нема дуговања према општини по основу пореза на имовину.
 • Минимални износ повраћаја по овом Конкурсу износи 50.000,00 динара.

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава мере подршке унапређења економских активности .

•      Копију рачуна са потврдом о плаћању (фискални рачун или доказ о вирманском плаћању) 

 • Копију гарантног листа
 • Потврда о активном статусу у РПГ.
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства образац бр.1
 • Фотокопију личне карте
 • Потврду надлежног одељења за пореске послове о измиреним обавезама по основу локлних прихода ЈЛС
 • Сертификат старих и уметничких заната
 • Решење о категоризацији угоститељских објеката

Табела прихватљивих инвестиција

СекторПрихватљиве инвестицијеПрихватљиви трошкови
Рурални туризамОпремање угоститељских објеката– кухињски прибор (есцајг, стољњаци, тањири, чаше, крпе, пешкири.) -опрема за обраду и пипрему хране (мали електрични и кухињски апарати) – кухињски елементи, полице, ормари за смештај кухињског и ресторанског посуђа и хране, пултови за послуживање. – елементи за купатило – расхладни уређаји за чување хране – судопере и славине за воду, радне плоче за припрему хране. – машине за прање посуђа – апарати за прављење леда и сокова. – посуда за отпатке – шпорети и пећнице – аспиратори  
Рурални туризамДворишни мобилијар– чесме, фонтане, поштански сандучићи, клупе, столице, паркинг стубићи, држачи за бицикле, тенде, сунцобрани, лежаљке. – фењери, лампиони, мали стубови за расвету.
Стари и уметнички занатиНабавка опреме и алата– Трошкови набавке опреме и алата, ради очувања и унапређења старих и уметничких заната.

Пољопривредни произвођач корисник средстава мере подршке не може отуђити опрему која је предмет ове мере минимум три  године од добијања средстава , што прихвата потписивањем Изјаве која је саставни део захтева Захтева. Комисија ће након истека периода од најмање 24 а не више од 36  месеци извршити теренску проверу о постојању механизације и опреме, на узорку од 10% укупно одобрених захтева. Уколико власник не обезбеди доказ о постојању опреме општинска управа Аранђеловац ће на основу потписане Изјаве подносиоца захтева (корисника субвенције) поступити у складу са законом. 

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,

Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише, 

На предњој страни: 

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
 • Комисији за доделу подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2022. години
 • КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОНОМСКИХ АКТИВНОСТИ

На задњој страни:

 • Име и презиме подносиоца, поштански број и адреса

Одлуке о испуњености услова за мере подршке набавци пољопривредне механизације и опреме доноси Комисија за развој пољопривреде у 2022.години формирана од стране општинског већа.

На основу Одлуке о испуњености услова за мере подршке економским активностима   Одељење за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац доноси Решење о додели подстицаја у року од 15 дана од дана доношења Одлуке испуњености услова за мере подршке унапређења економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима.

За одобрене захтеве средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача (регистрованог газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права ,доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке унапређења економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима и Решења  о додели подстицаја у складу са ликвидношћу буџета Општине Аранђеловац.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 24.11.2022.године и траје до 08.12.2022. године. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и најављује у локалним медијима.

У случају да су средства ненаменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година.

Општинско Веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post