КОНКУРС ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ-РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ


На основу  Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022. годину од 14.11.2022.године бр. 06-733/2022-01-2, Општинско веће општине Аранђеловац расписује дана _____________

К О Н К У Р С

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ-РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

За реализацију мера подршке-регрес за репродуктивни материјал(вештачко осемењавање),који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.7/2021,7/2022 и 9/2022) у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.200.000 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Средства Конкурса су планирана за развој пољопривреде и то за побољшање расног састава грла. Средства ће се додељивати у виду регреса за репродуктивни материјал-вештачко осемењавање  у износу до 100% од укупне цене вештачког осемењавања и синхронизације еструса за овце , козе, јунице и краве а не више од 4.000,00 динара по грлу. Једно газдинство може остварити подстицај у максималном износу од 120.000 динара за најмање 10, а највише 20 коза или оваца, док за јунице и краве није ограничен број.

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Поседују активно пољопривредно  газдинство (активан статус у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“број 17/13………6/2019) регистровано на територији општине Аранђеловац
 • Немају дуговања према општини Аранђеловац по основу Пореза на имовину лица које не воде пословне књиге..

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава за мере подршке-репродуктивни материјал(вештачко осемењавање)
 • Копију евиденционог листа (пасош) и потврду о вештачком осемењавању у периоду од 01.09.2021.године до момента подношења захтева за свако грло јуница и крава за које се конкурише
 • Фотокопију обрасца овлашћене ветеринарске станице о спроведеном програму мера здравствене заштите животиња за 2022.годину. (Обавезно за овце и козе)
 • Извод из регистра газдинства образац бр. 1.
 • Извод из регистра газдинства образац бр. 3.
 • Извод из регистра газдинства образац бр. 4.
 • Копију личне карте подносиоца захтева
 • Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства
 • Уверење Одељења за пореске послове и пореску администрацију о измиреним обавезама по основу Пореза на имовину лица које не воде пословне књиге.

Пољопривредна газдинства која користе регрес за репродуктивни материјал-вештачко осемењавање не смеју да отуђе женско потомство добијено вештачким осемењавањем минимум две године од добијања средстава регреса за репродуктивни материјал. Пољопривредна газдинства су дужна да сво женско потомство добијено вештачким осемењавањем пријаве матичној служби у законском року. Уколико регистровано пољопривредно газдинство не испоштује део конкурса који се односи на дужину останка грла добијених вештачким осемењавањем, општинска управа општине Аранђеловац ће на основу потписане изјаве подносиоца захтева поступити у складу са законом.

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр.10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предају се на писарници општине Аранђеловац у

затвореној коверти на којој мора да пише,  На предњој страни: 

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
 • МЕРЕ ПОДРШКЕ-РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

На задњој страни: 

 • Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о испуњености услова за мере подршке –регрес за репродуктивни материјал(вештачко осемењавање) доноси Комисија за развој пољопривреде у 2022.години.

На основу Одлуке о испуњености услова за мере подршке –регрес за репродуктивни материјал(вештачко осемењавање) Одељење за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац доноси Решење о додели подстицаја у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке –регрес за репродуктивни материјал(вештачко осемењавање)  . 

За одобрене захтеве средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача (регистрованог газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права, доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке –регрес за репродуктивни материјал(вештачко осемењавање  и Решења  о додели подстицаја донетог од стране Одељења за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац у складу са ликвидношћу буџета Општине Аранђеловац.

 Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати. Конкурс је отворен од 24.11.2022. године и  траје до 08.12.2022. године. Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.

У случају да су средства ненаменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година о чему ће бити донет управни акт.

Општинско Веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post