КОНКУРС ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА


На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022.годину од 14.11.2022.године бр 06-733/2022-01-2, Општинско веће општине Аранђеловац расписује дана __________________

К О Н К У Р С

ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ СУФИНАНСИРАЊА КАМАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КРЕДИТА

За реализацију мера подршке-суфинансирање камата на пољопривредне кредите ,који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.7/2021,7/2022 и 9/2022) у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 400.000,00 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Средства овог конкурса су планирана  за развој пољопривреде и то у виду мера подршке суфинансирања 80%   камате краткорочних  пољопривредних кредита са роком отплате до 24 месеца, реализованих у периоду  после 01.09.2021.године до момента подношења захтева по овом конкурсу , с тим да највећи износ суфинансирања може бити 60.000 динара по захтеву.

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Поседују регистровано и активно комерцијално пољопривредно газдинство (активан статус у складу са правилником ,,Службени гласник РС“ бр. 17/13…….6/19) на територији општине Аранђеловац
 • Носилац пољопривредног газдинства је са пословном банком  склопио уговор о краткорочном кредитирању почев од 01.09.2021. године до дана подношења Захтева. 
 • Кредитна средства су одобрена и користе се за следеће намене: набавка пољопривредне механизације и опреме, набавка или повећање основног стада, подизање засада и набавка садног материјала, изградња и адаптација економских објеката и прерађивачких капацитета, куповина пољопривредног земљишта, обртна средства за пољопривредну производњу и прераду као и комбиновану намену.
 • Кредитна средства се не користе за рефинансирање постојећих кредита
 • Износ кредита до 400.000 дин,за креткорочне кредите
 • Немају дуговања према општини Аранђеловац по основу изворних локалних јавних прихода, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди.

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Пупуњен и потписан Захтев за доделу мере подршке камате пољопривредних кредита
 • Копију уговора са назначеном наменом кредита и планом отплате кредита за чију камату траже меру подршке суфинансирања камате пољопривредног кредита.
 • Фотокопију потврде о активном статусу пољопривредног газдинства у 2022 год,
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава  образац број 1.
 • Фотокопију личне карте носиоца пољопривредног газдинства.

За одобрена средства подршке из средстава буџета општине Аранђеловац за 2022.годину исплатиће се подстицај за првих 12 месеци отплате кредита за кредите одобрених од 01.09.2021 године као и за кредите одобрене до датума подношења захтева по овом конкурсу. За мере подршке за су- финансирање камате за кредите са периодом отплате дужим од 12 месеци ће се Одлуком о суфинансирању камате пољопривредних кредита обавезати о суфинансирању дела камате до краја уговорне отплате кредита, а не дуже од 24 месеца.

За краткорочне кредите преко 400.000,00 динара суфинансираће се припадајућа камата обрачуната до износа од 60.000,00 динара.   

Износ мере подршке се обрачунава приликом доношења Решења а на основу уговореног плана отплате кредита и укупног износа камате умањеног за 20% и као такав се не може мењати. За кредите са валутном клаузулом подршка  се обрачунава на основу средњег курса НБС на дан почетка Конкурса, и у динарском износу се уноси у Решење.

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр.10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише, 

На предњој страни:

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
 • Конкурс за меру подршке суфинансирању камате пољопривредних кредита

На задњој страни:

 • Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о испуњености услова за мере подршке –суфинансирање камата на пољопривредне кредите доноси Комисија за развој пољопривреде у 2022.години формирана од стране општинског већа.

На основу Одлуке о испуњености услова за мере подршке – суфинансирање камата на пољопривредне кредите Одељење за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац доноси Решење о додели подстицаја у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке – суфинансирање камата на пољопривредне кредите . 

За одобрене захтеве средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права и доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке – суфинансирање камата на пољопривредне кредите  и Решења о додели подстицаја у складу са ликвидношћу буџета Општине Аранђеловац.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.Конкурс је отворен од 24.11.2022..године и траје до 08.12.2022. године. Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли а најављује у локалним медијима.

У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година

Општинско Веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post