КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ


На основу  Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022. годину од 14.11.2022.године бр. 06-733/2022-01-2, Општинско веће општине Аранђеловац расписује дана _____________________

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ

За реализацију мера подршке за агромелиоративне мере ,који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.7/2021,7/2022 и 9/2022) у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.700.000 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Средства овог конкурса су планирана за агромелиоративне мере и то у виду мере подршке сетви вишегодишњих легуминозних и легуминозно травних смеша.Интензитет мере је 100% инвестиције без ПДВ-а а не више од 20.000,00 динара по газдинству. 

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Носиоци су регистрованог и активног комерцијалног пољопривредног газдинства (активан статус у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“број 17/13………6/2019) на територији општине Аранђеловац .
 • Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основу Пореза на имовину лица која воде/не воде пословне књиге.
 • Приступили су сетви на парцелама власника уведеним у РПГ.
 • Набавили семенски материјал и минерално ђубриво од 01.09.2021.године до момента подношења захтева.

.

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава мере подршке за агромелиоративне мере.
 • Копије рачуна за набављен семенски материјал и минерално ђубриво
 • Фотокопију личне карте
 • Потврда о активном статусу у РПГ
 • Извод из регистра РПГ образац бр 1.
 • Извод из регистра РПГ образац бр 3.
 • Извод из регистра РПГ образац бр 4.
 • Уверење Одељења за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац о измиреном Порезу на имовину лица која воде/не воде пословне књиге.

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише,

На предњој страни: 

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
 • Комисији за доделу подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2022. години
 • ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА АГРОМЕЛИОРАТИВНЕ МЕРЕ

На задњој страни: 

 • Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о испуњености услова за мере подршке  за агромелиоративне мере доноси Комисија за развој пољопривреде у 2022.години

На основу Одлуке о испуњености услова за мере подршке за агромелиоративне мере Одељење за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац доноси Решење о додели подстицаја у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке за агромелиоративне мере.

 За одобрене захтеве средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача (регистрованог газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права ,доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке за агромелиоративне мере и Решења  о додели подстицаја донетог од стране Одељења за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац у складу са ликвидношћу буџета Општине Аранђеловац.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 24.11.2022..године и траје до 08.12.2022. године. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.

У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година.

Општинско Веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post