КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ


На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022.годину од 14.11.2022.године  бр 06-733/2022-01-2 , Општинско веће општине Аранђеловац расписује дана _____________________

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ НАБАВЦИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

За реализацију мера подршке-набавка пољопривредне механизације и опреме ,који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.7/2021,7/2022 и 9/2022) у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 7.200.000,00 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Средства овог конкурса су планирана за модернизацјиу и унапређење техничке оппремљености пољопривредних газдинстава  и то у виду мере подршке набавци нове пољопривредне механизације и опреме у износу до 40% цене без ПДВ-а а не више од 100.000,00 динара по шифри инвестиције ( сектори: млеко, месо поврће, воће, пчеларство и остала ратарска производња). 

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ,,Службени гласник РС“ бр. 17/13……6/2019) на територији општине Аранђеловац
 • Извршена је набавка механизације и опреме од 01.09.2021. године до подношења захтева.
 • Предметна механизација се налази на списку опреме и механизације у Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022.годину.
 • Нема дуговања по основу Пореза на имовину лица која не воде пословне књиге за непокретности на територији општине Аранђеловац

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава мере подршке набавке пољопривредне механизације и опреме.

•      Копију рачуна са потврдом о плаћању (фискални рачун или доказ о вирманском плаћању)  

 • Копију гарантног листа
 • Потврда о активном статусу у РПГ. 
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства образац бр.1
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава образац бр.3 (опционо у зависности од сектора)
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава образац бр.4  (опционо у зависности од сектора)
 • Фотокопију личне карте
 • Потврду надлежног одељења за пореске послове о измиреним обавезама по основу Пореза на имовину лица која не воде/воде пословне књиге

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

                         Шифра инвестиције Назив инвестиције

 • 101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза
 • 101.1.2 Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака,
 • укључујући инсталацију опреме
 • 101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
 • 101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање
 • полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног
 • стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
 • 101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне
 • хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну
 • храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)
 • 101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
 • 101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта
 • 101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта
 • 101.1.11 Машине за ђубрење земљишта
 • 101.1.12 Машине за сетву
 • 101.1.13 Машине за заштиту биља
 • 101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева
 • 101.1.15 Машине за транспорт
 • 101.2.1 Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса
 • 101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за
 • припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори
 • за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)
 • 101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
 • 101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта
 • 101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта
 • 101.2.12 Машине за ђубрење земљишта
 • 101.2.13 Машине за сетву
 • 101.2.14 Машине за заштиту биља
 • 101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева
 • 101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
 • 101.4.3 Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима
 • 101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
 • 101.4.8 Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
 • 101.4.10 Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору
 • 101.4.16 Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста
 • 101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева
 • 101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева
 • 101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава
 • 101.6.2 Набавка опреме за пчеларство

Пољопривредни произвођач корисник средстава мере подршке не може отуђити механизацију и опрему које је предмет ове мере минимум три године од добијања средстава , што прихвата потписивањем Изјаве која је саставни део обрасца захтева. Комисија ће након истека периода од најмање 24 а не више од 36  месеци извршити теренску проверу о постојању механизације и опреме, на узорку од 10% укупно одобрених захтева. Уколико власник не обезбеди доказ о постојању опреме и механизације  општинска управа Аранђеловац ће на основу потписане Изјаве подносиоца захтева (корисника субвенције) поступити у складу са законом. 

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,

Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише,  На предњој страни: 

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
 • Комисији за доделу подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2022. години

КОНКУРС ЗА НАБАВКУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Одлуке о испуњености услова за мере подршке набавци пољопривредне механизације и опреме доноси Комисија за развој пољопривреде у 2022.години формирана од стране општинског Већа.

На основу Одлуке о испуњености услова за мере подршке набавци пољопривредне механизације и опреме  Одељење за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац доноси Решење о додели подстицаја у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке набавци пољопривредне механизације и опреме . 

За одобрене захтеве средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача ( регистрованог газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права, доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке набавци пољопривредне механизације и опреме и Решења  о додели подстицаја донетог од стране Одељења за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац у складу са ликвидношћу буџета Општине Аранђеловац.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 24.11.2022.године и траје до 08.12.2022. године. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.

У случају да су средства ненаменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година.

Општинско Веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post