КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА


На основу Одлуке о усвајању  Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022.годину од 14.11.2022.године бр.06-733/2022-01-2 , Општинско веће општине Аранђеловац расписује дана _____________

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

За реализацију мера подршке  младима у руралним подручјима ,који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац” бр.7/2021,7/2022 и 9/2022) у у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.500.000 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Средства овог конкурса су планирана за подршку младима у руралним подручјима кроз инвестиције у физичку имовину до 50% инвестиције без ПДВ- а не више од 300.000,00 динара по газдинству. 

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Носиоци су регистрованог и активног комерцијалног пољопривредног газдинства (активан статус у складу са правилником Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ,,Службени гласник РС“ бр. 17/13……6/2019)  на територији општине Аранђеловац
 • Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основу пореза на имовину лица која не воде пословне књиге..
 • Извршена набавка механизације и опреме, садног материјала од 01.01.2022. године до подношења захтева.
 • Предметна инвестиција се налази на списку инвестиција у физичку имовину у Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022.годину
 • Носиоци пољопривредног газдинства морају бити уписани у Регистар пољопривредних газдинстава почев од 01.01.2022. године, као и да имају навршених 18 година а у моменту подношења Захтева не смеју имати више од навршених 40 година.
 • Подносилац пријаве мора имати пријављен сточних фонд у РПГ уколико аплицира за инвестиције у физичку имовину (набавку пољопривредних машина и опреме за припрему сточне хране у сектору месо и млеко и др.)
 • Подносилац пријаве мора имати пријављену биљну културу у РПГ уколико конкурише за машине, опрему, механизацију или садни материјал.
 • Подносилац пријаве може имати највише 5 ха земљишта у РПГ.

 Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава мере подршке за подршку младима у руралним подручјима.
 • Копије рачуна за извршену набавку опреме, механизације, садног материјала и др. са списка инвестиција за физичку имовину. ( готовински рачун, фискални или потврда о уплати)
 • Фотокопију личне карте
 • Потвра о активном статусу у РПГ
 • Извод из регистра РПГ образац бр 1.
 • Извод из регистра РПГ образац бр 3. (опционо)
 • Извод из регистра РПГ образац бр 4. (опционо)
 • Уверење ЈЛС о измиреним локалним порезима.

ЛИСТА ПРИХВАТЉИВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

                         Шифра инвестиције Назив инвестиције

 • 101.1.1 Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза
 • 101.1.2 Изградња капацитета за прикупљање, обраду, паковање, складиштење и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака,
 • укључујући инсталацију опреме
 • 101.1.3 Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације
 • 101.1.4 Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање
 • полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење течног
 • стајњака; специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак)
 • 101.1.5 Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне
 • хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за кабасту сточну
 • храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена)
 • 101.1.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
 • 101.1.9 Машине за примарну обраду земљишта
 • 101.1.10 Машине за допунску обраду земљишта
 • 101.1.11 Машине за ђубрење земљишта
 • 101.1.12 Машине за сетву
 • 101.1.13 Машине за заштиту биља
 • 101.1.14 Машине за убирање односно скидање усева
 • 101.1.15 Машине за транспорт
 • 101.2.1 Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса
 • 101.2.5 Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за
 • припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори
 • за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.)
 • 101.2.6 Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и обуздавање животиња
 • 101.2.10 Машине за примарну обраду земљишта
 • 101.2.11 Машине за допунску обраду земљишта
 • 101.2.12 Машине за ђубрење земљишта
 • 101.2.13 Машине за сетву
 • 101.2.14 Машине за заштиту биља
 • 101.2.15 Машине за убирање односно скидање усева
 • 101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе
 • 101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу
 • 101.4.3 Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и вишегодишњим засадима
 • 101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада
 • 101.4.8 Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са фолијом)
 • 101.4.10 Набавка опреме и уређаја за заштиту биља и стерилизацију земљишта и супстрата при производњи у заштићеном простору
 • 101.4.16 Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста
 • 101.4.25 Машине за убирање односно скидање усева
 • 101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева
 • 101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава
 • 101.6.2 Набавка опреме за пчеларство

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише,

 На предњој страни: 

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
 • Комисији за доделу подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2022. години

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ЗА МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА

На задњој страни: 

 • Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о испуњености услова за мере подршке  младима у руралним подручјима доноси Комисија за развој пољопривреде у 2022.години формирана од стране општинског већа.

На основу Одлуке о испуњености услова за мере подршке младима у руралним подручјима Одељење за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац доноси Решење о додели подстицаја у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

 За одобрене захтеве средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача (газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права ,доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке младима у руралним подручјима и Решења  о додели подстицаја у складу са ликвидношћу буџета Општине Аранђеловац.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 24.11.2022..године и траје до 08.12.2022. године. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.

У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година.

Општинско Веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post