КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ  СЕРТИФИКОВАЊА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ


На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022.годину од 14.11.2022. број  06-733/2022-01-2, Општинско веће општине Аранђеловац расписује дана __________________

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ СЕРТИФИКОВАЊУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

За реализацију мера подршке за сертификацију органске производње, који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр  (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.7/2021,7/2022 и 9/2022) у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 300.000 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса

Средства овог конкурса су планирана субвенционисања трошкове контроле и сертификације у стопроцентном износу до максималног износа од 100.000 динара.

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус ) у складу  Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“број 17/13………6/2019) на територији општине Аранђеловац .
 • Подносилац захтева обавља органску биљну производњу на парцелама које се налазе на територији општине Аранђеловац на минимум 0,2 ха.
 • Парцела на којој се обавља производња је уписана у регистар РПГ-а 
 • Подносилац захтева је са овлашћеном сертификационом кућом закључио уговор о вршењу контроле  и сертификовању у органској производњи за 2022 годину на парцелама за које се подноси захтев . 
 • Нису корисници републичких подстиција и субвенција по истом основу.
 • Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди
 • Немају обавеза по основу Пореза на имовину лица које не воде/воде пословне књиге за непокретности које се налазе на територији општине Аранђеловац

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава мере подршке сертификовања органске производње.
 • Копију рачуна
 • Копију уговора о сертификацији или праћења за време конверзије  са сертификационом организацијом
 • Потврда о активном статусу у РПГ
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава број 1.
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава број 3.
 • Фотокопију личне карте
 • Уверење Одељења за пореске послове и пореску администрацију општине Аранђеловац

Пољопривредни произвођач корисник мере подршке не може у 2022. години парцеле на којима је вршио сертификацију користити на други начин сем за органску пољопривредну производњу, што прихвата потписивањем Изјаве која је саставни део  Захтева.

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10,

Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише,  На предњој страни: 

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац  Слободе бр. 10
 • Комисији за доделу подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2022. години
 • КОНКУРС ЗА    МЕРУ    ПОДРШКЕ  СЕРТИФИКОВАЊА ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

На задњој страни: 

 • Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели средстава мере подршке сертификовања органске производње доноси комисија за развој пољопривреде у 2022.години.

За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача (регистрованог газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права на коришћење подстицаја, доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке сертификовања органске производње и Решења о додели подстицаја донетог од стране Одељења за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац у складу са ликвидношћу буџета,

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 24.11.2022.године и траје до 08.12.2022. Године.  Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.

У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година

Општинско Веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post