КОНКУРС ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ОСИГУРАЊУ ЈЕДНОГОДИШЊИХ И ВИШЕГОДИШЊИХ КУЛТУРА


На основу  Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022. годину од 14.11.2022.године бр. 06-733/2022-01-2, општинско Веће општине Аранђеловац расписује дана __________________

К О Н К У Р С

ЗА МЕРУ ПОДРШКЕ ОСИГУРАЊУ ЈЕДНОГОДИШЊИХ И ВИШЕГОДИШЊИХ КУЛТУРА

За реализацију мера подршке осигурању једногодишњих и вишегодишњих култура ,који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.7/2021,7/2022 и 9/2022) у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.500.000 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Средства овог конкурса су планирана за смањење ризика на пољопривредним газдинставима  и то у виду мере подршке осигурању једногодишњих и вишегодишњих култура у износу до 30% цене полисе осигурања без ПДВ-а а не више од 140.000,00 динара по корисника ( сектори: поврће, воће, и остала ратарска производња). 

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Носиоци су регистрованог и активног пољопривредног газдинства (активан статус у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства ,,Службени гласник РС“ бр. 17/13……6/2019) на територији општине Аранђеловац
 • Извршено је закључење уговора о осигурању усева од 01.09.2021. године до подношења захтева.
 • Предметне парцеле се налазе уведене у регистар пољопривредног газдинства подносиоца захтева и налазе се на територији општине Аранђеловац.
 • Нема дуговања према општини по основу Пореза на имовину лица која не воде /воде пословне књиге.

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Попуњен и потписан Захтев за доделу средстава мере подршке осигурању усева
 • Копију полисе осигурања
 • Потврда о активном статусу у РПГ.
 • Извод из регистра пољопривредног газдинства образац бр.1
 •  Извод из регистра пољопривредног газдинства образац бр.3
 • Фотокопију личне карте
 • Уверење  Одељења за пореске послове о измиреним обавезама по основу Пореза на имовину лица која не воде/воде пословне књиге за непокретности на територији општине Аранђеловац.

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр.10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише,  На предњој страни: 

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
 • Комисији за доделу подстицаних средстава за развој пољопривреде у 2022. години               
 • Конкурс за меру подршке осигурању једногодишњих усева и вишегодишњих култура

На задњој страни: 

 • Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о испуњености услова за мере подршке –осигурања једногодишњих и вишегодишњих култура доноси Комисија за развој пољопривреде у 2022.години формирана од стране општинског Већа.

На основу Одлуке о испуњености услова за мере подршке – осигурања једногодишњих и вишегодишњих култура  Одељење за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац доноси Решење о додели подстицаја у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке – осигурања једногодишњих и вишегодишњих култура 

 За одобрене захтеве средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвођача (регистрованог газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права ,доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке – осигурања једногодишњих и вишегодишњих култура и Решења  о додели подстицаја донетог од стране Одељења за привреду и друштвене делатности општинеАранђеловац у складу са ликвидношћу буџета Општине Аранђеловац.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 24.11.2022. године и траје до 08.12.2022. године. 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и локалним медијима.

У случају да су средства не наменски коришћена или је документација лажно приказана у захтеву корисник мера подршке губи право на мере подршке у наредних 5 година.

Општинско Веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post