КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНИЦА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ


На основу  Одлуке о усвајању Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије општине Аранђеловац за 2022. годину од 14.11.2022.године бр. 06-733/2022-01-2, општинско Веће општине Аранђеловац расписује дана _______________

К О Н К У Р С

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНИЦА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ

За реализацију мера подршке-субвенционисање набавке садница воћа и винове лозе ,које се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (”Службени гласник општине Аранђеловац”, бр.7/2021,7/2022 и 9/2022) у оквиру раздела 5, програм 0101,програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју, Позиција 79, Функционална  класификација. 451000-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.800.000 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Средства овог конкурса су планирана за унапређење воћарске производње и то у виду субвенционисања набавке садница воћа и винове лозе у износу од 40% набавне цене саднице без ПДВ-а  не више од 100.000,00 динара по регистрованом  газдинству.

Средства предвиђена Конкурсом су намењена за пољопривредне произвођаче који  испуњавају следеће услове:

 • Поседују регистровано и активно пољопривредно газдинство (активан статус у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације,као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“број 17/13………6/2019) на територији општине Аранђеловац .
 • Извршена је набавка садница  и подигнут засад од 01.09.2021.године до подношења захтева и да имају уписано  пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих култура  мање површине од 2 ха јагодичастог воћа односно мање од 5 ха другог воћа и од 0,2-100 ха винове лозе.
 • Парцела на којој је подигнут засад је уписана у регистар РПГ-а подносиоца захтева
 • Нису корисници републичких подстиција и субвенција по истом основу (парцели)
 • Немају дуговања према општини Аранђеловац по другим основама, програмима субвенција и развојним програмима у пољопривреди (ревитал села, закуп државног земљишта и др.)
 • Нема дуговања према општини по основу пореза на имовину лица која не воде/воде пословне књиге.

Пољопривредни произвођачи који конкуришу потребно је да доставе следећу документацију:

 • Попуњен и потписан Захтев за доделу субвенције набавке садница воћа и винове лозе
 • Копију уверења о здравстевној исправности садног материјала
 • Копију рачуна (потврда о плаћању,налог или извод банке)
 • Копију декларације садног материјала
 • Копију потврде о активном статусу пољопривредног газдинства за 2022. годину
 • Фотокопију личне карте
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава образац број 1.
 • Извод из регистра пољопривредних газдинстава образац број 3.
 • Уверење надлежног одељења за пореске послове и пореску администрацију о измиреним обавезама по основу Пореза на имовину лица која не воде/воде пословне књиге

У циљу провере испуњености услова и достављених података, одељење за привреду и друштвене делатности општинске управе Аранђеловац задужено за стручне послове на реализацији Конкурса у сарадњи са надлежном комисијом, ће извршити комисијску проверу стања на терену.

Захтев се преузима на писарници општинске управе Аранђеловац, Венац слободе бр. 10 или у Одељењу за привреду и друштвене делатности, Венац слободе бр. 10, Стара зграда општине, први спрат, лево крило, соба број 2.

Попуњен и потписан Захтев са потребном документацијом предаје се на писарници општине Аранђеловац у затвореној коверти на којој мора да пише,

На предњој страни:

 • Општинска управа Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10
 • Конкурс за субвенционисање набавке садница воћа и винове лозе

На задњој страни:

 • Име, презиме и адреса подносиоца пријаве

Одлуке о додели субвенција набавке садница воћа и винове лозе доноси комисија за доделу подстицајних средстава за развој пољопривреде у 2022. години формирана од стране општинског Већа.

За одобрене захтеве подстицајна средства ће се директно преносити на наменски рачун пољопривредног произвоћача (регистрованог газдинства) по спроведеном поступку утврђивања испуњености услова за остваривање права на коришћење подстицаја, доношења Одлуке о испуњености услова за мере подршке набавке садница воћа и винове лозе и Решења о додели подстицаја донетог од стране Одељења за привреду и друштвене делатности општине Аранђеловац у складу са ликвидношћу буџета,

Неблаговремене, непотпуне и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

Конкурс је отворен од 24.11.2022. године и  траје до 08.12.2022. године.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs, огласној табли и најављује у локалним медијима.

Општинско веће општине Аранђеловац


Previous PostNext Post