На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16 и 30/16) и члана 10. Правилникa о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ број 2/2019), Комисија за процену и избор пројеката у култури расписује,

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

За реализацију културних програма и пројеката као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури општине Аранђеловац, који се финансирају, односно суфинансирају средствима из буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину, обезбеђена су средства у складу са Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (“Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 7/21) у оквиру раздела 5, програм 1201-0002, Позиција 110/0, Економска класификација. 481000-дотације невладиним организацијама у износу од 5.000.000,00 динара која ће бити предмет расподеле путем овог конкурса.

Финансираће се пројекти који се односе на:

 • књигу и књижевност (стваралаштво, књижарство, преводилаштво);
 • музику (стваралаштво, интерпретација-програми, концерти);
 • ликовну и примењену уметност, визуелну уметности и архитектуру;
 • извођачку уметност (позориште, плес, драма, опера, пантомима, и остало);
 • аудио-визуелно стваралаштво;
 • дигитално стваралаштво и мултимедији;
 • откривање, истраживање, заштита и коришћење културног наслеђа (континуирани рад на очувању и неговању народних обичаја);
 • научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 • продукцију, промоцију и дистрибуцију уметничких дела, музичку продукција, филмску продукција, продукцију у области визуелне и примењене уметности, промоцију и дистрибуцију уметничких дела и издаваштво;
 • остала извођења културних програма и културних садржаја (организовање културних догађаја: програма, концерата, фестивала, такмичења, саветовања, сусрета, изложби…) значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота општине, подстицање аматерског културно-уметничког рада.

Суфинансираће се објављивање издања капиталних дела и других значајних књига из следеће области: роман, приповедачка и путописна проза, поезија, драма, књижевност за децу, монографија, зборника, годишњака и др.

 Циљ конкурса је: стварање подстицајног окружења за развој свих области уметничког стваралаштва и усклађен културни развој.

Право на финансирање односно суфинансирање пројеката односно програма имају организације које испуњавају следеће услове:

 • регистрована удружења грађана у култури, уметници, стручњаци и сарадници у култури, извођачи културних програма као и други субјекти у култури (задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани за обављање делатности у култури), аматерска културно-уметничка друштва, савези, аматерске групе, лица која се без материјалне надокнаде баве стваралаштвом и извођењем дела из области културне и уметничке делатности, установе културе чији оснивач није Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, чије је седиште односно пребивалиште на територији општине Аранђеловац.
 • Уметници, стручњаци, сарадници у култури, извођачи програма у својству физичких лица, аматерске групе, лица које се без материјалне надокнаде баве стваралаштвом и извођењем дела из области културе и уметничке делатности морају имати потписане уговоре са регистрованим удружењима из области културе, регистрованих у складу са законом о удружењима а која имају седиште на територији општине Аранђеловац преко којих се одобрени пројекти реализују.
 • да подносиоци пријаве немају неиспуњене уговорене обавезе према општини Аранђеловац у вези пројеката у култури које је Општина финансирала односно суфинансирала.

Из буџета општине Аранђеловац неће се финансирати:

 • Пројекти са комерцијалним ефектима,
 • Пристигле камате и покривање дуговања из претходних буџетских година
 • Пројекти који су већ били финансирани из буџета Општине, а нису реализовани,
 • Инвестициона улагања у опрему, одржавање и изградњу пословног простора,
 • Пројекти чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на конференцијама и сличне активности,осим путовања која имају за циљ промоцију културне баштине општине Аранђеловац
 • Награде и спонзорства појединцима и другим организацијама изражена у новцу и стварима
 • Трошкови угоститељских услуга (храна и пиће)
 • Трошкови комуналних услуга (струја, вода, телефон…)
 • Хонорари, накнаде по било којој врсти уговора физичког са правним лицем

Пројекти који се финансирају и суфинансирају из буџета  општине Аранђеловац морају да испуњавају најмање три од следећих критеријума:

 1. промовисање културе општине Аранђеловац;
 2. квалитет, значај и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
 3. одрживост пројекта;
 4. обезбеђивање услова за доступност културних вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног коришћења;
 5. подстицање разноликости културних израза;
 6. подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;
 7. подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност културних садржаја особама са инвалидитетом;
 8. обезбеђивање услова за остваривање и заштиту културног идентитета националних мањина у Републици Србији;
 9. омогућавање услова за равномеран културни развој у општини Аранђеловац;
 10. примена нових технологија и умрежавање;
 11. да су у функцији обележавања најзначајнијих јубилеја у култури;
 12. дугорочност пројекта;
 13. реалан финансијски план и различити облици финансирања (копродукција, партнерство и слично);
 14. да је аутор, односно организатор пројекта извршио своје обавезе према општини Аранђеловац у досадашњим пројектима.

У интересу је сваког подносиоца пријаве да обезбеди реалан буџет са што повољнијим ценама.

 Конкурсна документација

Конкурсна документација потребна за Јавни конкурс може се подићи у Општинској управи Аранђеловац, Улица Венац Слободе 10, канцеларија 05, I спрат, или преузети са сајта https://arandjelovac.rs/konkursi-oglasi/
ОГЛАС

   Уз пријаву се подноси:

 • образац пријаве на конкурс (Образац 1) у 2 примерка (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план) – један штампани примерак и један на ЦД-у,
 • доказ о упису у регистар код надлежног органа,

        –      фотокопију извода из статута организације у коме је утврђено да се циљеви организације остварују у области у којој се програм реализује,

 • картон депонованих потписа,
 • број банковног рачуна на који ће се извршити пренос средстава на основу уговора,
 • потписана и оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији пројекта;
 • потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте),
 • биографију одговорног члана пројектног тима,
 • биографију удружења/организације – опис претходних искустава, достугнућа и активности (значајни пројекти и активности) – до две А4 стране текста.
 • професионална биографија за појединце
 • потписану Изјаву подносиоца предлога пројекта (образац је саставни део конкурсне документације)
 • ЗА ИЗДАВАШТВО: Комплетну копију рукописа дела у електронској форми (на ЦД-у)
 • За КУД-ове: податке о броју чланова, висина чланарине, план активности за текућу годину, годишњи приход КУД-а
 • потписани уговори између уметника,стручњака,сарадника у култури,извођача програма у својству физичких лица,аматерске групе,лица која се без материјалне надокнаде баве стваралаштвом и извођењем дела из области културне и уметничке делатности  са регистрованим удружењима,регистрованих у складу са Законом о удружењима а која имају седиште на територији општине Аранђеловацпреко којих се одобрени пројекти реализују

         –     финансијски извештај за 2021. годину (биланс стања и биланс успеха)

 Комисија ће разматрати пријаве на Јавни конкурс које испуњавају следеће услове:

 • да су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта, (попуњена Изјава подносиоца предлога пројекта),
 • да је реалан финансијски план за предложени пројекат,
 • подносиоци пријаве морају се стриктно придржавати пријавног обрасца и попунити све стране према назначеним редоследима.
 • подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику и ћириличним писмом,
 • удружења и организације могу поднети више од један предлог пројекта за доделу средстава

 Начин  пријављивања  и рокови

Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти (појединачно за сваки пројекат). Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом предаје се на писарницу Општинске управе Аранђеловац или препорученом поштом на адресу:

ОПШТИНСКА УПРАВА АРАНЂЕЛОВАЦ, ВЕНАЦ СЛОБОДЕ 10, 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ СА НАЗНАКОМ

“ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ – НЕ ОТВАРАТИ“.

КОНКУРС ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ ОБЛАСТИ ОТВОРЕН JE 35 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У ДНЕВНОМ ЛИСТУ „ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ“.

Молимо вас да пријавне формуларе попуните јасно и прецизно, како бисмо могли на најбољи могући начин проценимо ваше пријаве.

Образац пријаве написан руком или писаћом машином неће се сматрати важећим. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматрана.

     *Напомена:

      Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

      Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинити самостално. Наведена изјава (Образац 1), може се преузети на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs/pocetna/konkursi-oglasi.html

Комисија по завршетку Јавног конкурса спроводи поступак избора пројеката и предлаже Општинском већу доношење Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката у култури.

Комисија може предложити да се више пројеката једног подносиоца, који испуњавају предвиђена мерила и критеријуме, финансира односно суфинансира из буџета општине Аранђеловац.

Комисија писаним путем обавештава подносиоце пријава о избору пројекта који ће бити суфинансирани /финансирани

Приговор у писменој форми на прелиминарну листу вредновања и рангирања пројеката,учесници конкурса могу поднети Комисији за процену и избор пројеката у култури предајом на писарницу Општинске управе општине Аранђеловац у року од три дана од дана објаве на званичном интрернет сајту општине Аранђеловац.

Комисија за процену и избор пројеката у култури је дужна да у року од пет дана од дана пријема поступи по приговору, обавести подносиоца и донесе коначан предлог Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката у култури који се доставља на усвајање општинском већу општине Аранђеловац.

Право приговора не задржава извршење Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката у култури.

Објављивање Одлуке о финансирању и суфинансирању пројеката у култури врши се на званичној интернет страници Општине Аранђеловац у року од једног дана од дана њеног доношења. 

Подносиоци захтева којима буду одобрена средства у обавези су да отворе рачуне у Управи за трезор и да ускладе буџете са износом средстава која су им одобрена.

Извештај о реализацији пројекта доставља се Комисији у року од 15 дана од дана завршетка реализације, најкасније до 15. јануара наредне године. (Образац извештаја се налази у прилогу документације)

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта без претходне сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор дужан је да у буџет општине Аранђеловац врати износ средстава одобрених у складу са уговором и губи право на конкурисање у наредне три године.

За све додатне информације везане за пријављивањем на Јавни конкурс заинтересовани се могу обратити у одељењу за привреду и друштвене делатности Општине Аранђеловац, или на телефоне 034/711-722, 064/86-69-349 (стара зграда Општине).

Бр.06-958-4/2021-01-1                                                                                        Председница комисије

Датум: 24.12.2021.године                                                                                        Марија Елез, ср.

Аранђеловац                                                                                                       


Previous PostNext Post