На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09,13/16 и 30/16) и члана 10. Правилникa о начину, мерилима и криНа основу члана 8. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација бр. 06-893/2016-01-3 од 23.12.2016. године, Комисија за процену и избор пројеката удружења грађана, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

I Предмет конкурса

Општина Аранђеловац ће финансирати/суфинансирати програме и пројекте удружења грађана са територије општине Аранђеловац, који у свом годишњем програму имају предвиђене програме и пројекте из следећих области:

 • социјална заштита;
 • борачко-инвалидске заштите;
 • заштите лица са посебним потребама;
 • друштвене бриге о деци;
 • помоћ старијим лицима;
 • здравствене заштите;
 • заштита и промовисање људских и мањинских права;
 • заштита интерно расељених и избеглих лица;
 • формално и неформално образовање;
 • науке;
 • одрживог развоја;
 • заштите потрошача;
 • програми и пројекти за младе;
 • заштита животне средине;
 • брига о животињама;
 • подстицање и развој привредне делатности (туризам, пољопривреда, занатство, стари и ретки занати, задругарство);
 • активности пензионерских организација;
 • афирмисање равноправности полова.
 • спровођење мера ради сузбијања пожара и унапређења заштите од пожара;
 • других садржаја који доприносе убрзаном развоју општине Аранђеловац и афирмацији грађанског активизма.

II Циљеви конкурса

Циљ конкурса је да се финансијски помогну пројекти и програми који доприносе убрзаном развоју општине Аранђеловац и афирмацији грађанског активизма.

            Средства за пројекте по овом конкурсу у износу од 3.000.000,00 динара предвиђена су Одлуком о буџету општине Аранђеловац за 2022. годину (Сл. Гласник општине Аранђеловац број 7/21), Позиција 111/0, Програмска активност 1201-0003, Функција 860, Конто 481000.

III Предмет финансирања односно суфинансирања

Предмет финансирања односно суфинансирања су сви пројекти и програми који за циљ имају развој грађанског друштва.

Финансираће/суфинансираће се:

а)         приоритетне активности из предметних области,

б)         организација манифестација, радионица, трибина, едукација, итд.

в)         набавка опреме неопходне за реализацију пројекта,       

г)         и све остале активности које за циљ имају афирмацију грађанског активизма.

Као пројектна средства у обзир се могу узети само прихватљиви трошкови. Прихватљиви трошкови, према овом конкурсу морају да:

 • буду неопходни за извођење пројекта и да су усаглашени са принципима поштеног финансијског управљања, што се нарочито односи на вредност уложеног новца и делотворност трошкова (добијања правих вредности за уложени новац)
 • током реализације пројекта буду евидентирани у обрачунима или пореским документима реализатора пројекта, препознатљиви, проверљиви и подржани оригиналном документацијом на основу чијих копија се правдају Општинској управи – Одељењу за привреду и друштвене делатности.

У интересу је сваког подносиоца пријаве да обезбеди реалан буџет са што повољнијим ценама.

III /б  Није предмет  финансирања односно суфинансирања

Неприхватљиви трошкови – трошкови који се неће покривати из буџета пројекта су:

 • пројекти са комерцијалним ефектом;
 • пристигле камате и дуговања из претходних буџетских година;
 • пројекти који су већ били финасирани из буџета општине, а нису реализовани или је реализација у току;
 • пројекти чије су једине програмске активности путовања, студије, учешће на конференцијама и сличне активности;
 • трошкови угоститељских услуга (храна и пиће) у износу већем од 10% одобрених средстава;
 • хонорари, награде по било којој врсти Угoвора физичког са правним лицем у бруто износу не већем од 25% од износа одобрених средстава;
 • награде и спонзорства појединцима и другим организацијама изражене у новцу и стваримa;

IV Општи услови конкурса

А. Право на финансирање односно суфинансирање пројеката односно програма имају организације које испуњавају следеће услове:

 • регистрована удружења грађана на територији општине Аранђеловац;
 • да подносиоци пријаве немају неиспуњене уговорене обавезе према општини Аранђеловац у вези пројеката удружења грађана које је општина финансирала односно суфинансирала.

Б. Право на финансирање односно суфинансирање пројеката односно програма морају да испуњавају следећа општа мерила:

 1. да пројекат има могућност масовног коришћења;
 2. да пројекат кроз своје активности подстакне што већи број људи да се укључи у његову реализацију.

В. Комисија ће разматрати пријаве на Јавни конкурс које испуњавају следеће услове:

 • да су директно одговорни за припрему и реализацију пројекта, а не да делују у својству посредника (попуњена Изјава подносиоца предлога пројекта),
 • да је реалан финансијски план за предложени пројекат;
 • подносиоци пријаве морају се стриктно придржавати пријавног обрасца и попунити све стране према назначеним редоследима;
 • подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику и ћириличним писмом;
 • удружења могу поднети више од један предлогa пројекта за доделу средстава.

Средства за реализацију програма овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Аранђеловац за 2022. годину. Општина Аранђеловац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидношћу буџета општине Аранђеловац за 2022. годину.

V Конкурсна документација

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту општине Аранђеловца www.arandjelovac.rs .

Уз пријаву се подноси:

 • образац пријаве на конкурс (Образац 1) (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план) – један штампани примерак и један на ЦД-у,
 • доказ о упису у регистар код надлежног органа,
 • оверену фотокопију извода из статута организације у коме је утврђено да се циљеви организације остварују у области у којој се програм реализује,
 • потписана и оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији пројекта;
 • потписан споразум о партнерству (за партнерске пројекте),
 • биографију одговорног члана пројектног тима,
 • биографију Удружења – опис претходних искустава и достигнућа и активности Удружења (значајни пројекти и активности) – до две А4 стране текста (биографија није обавезна, али је пожељна),
 • потписану изјаву подносиоца пројекта (Изјава подносиоца пројекта).
 • финасијски извештај (биланс стања и успеха), осим за удружења основана током 2021. године.

VI Модификација предлога пројекта

Пре доношења коначне одлуке о додели средстава Комисија за избор пројеката може подносиоцу пријаве сугерисати да изврши одређене модификације предлога пројеката, у смислу буџета и у смислу активности планираних у пројекту. Подносилац пријаве има право да прихвати или да одбије сугестије.

Буџет предлога пројекта могуће је модификовати пре доношења коначне одлуке о додели средстава, само уколико је модификација иницирана од стране Комисије за одабир пројеката.

VII  Начин  пријављивања  и рокови

Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти.

 Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом предаје се на писарницу Општинске управе Аранђеловац или препорученом поштом на адресу: Општинска управа Аранђеловац, Венац Слободе 10, 34300 Аранђеловац са назнаком “Пријава на конкурс за избор пројеката удружења грађана – НЕ ОТВАРАТИ“.

            КОНКУРС ЗА СВЕ НАВЕДЕНЕ ОБЛАСТИ ОТВОРЕН ЈЕ ОД 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ ДО 31. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ.

Молимо вас да пријавне формуларе попуните јасно и прецизно, како бисмо могли на најбољи могући начин да проценимо ваше пријаве.

Образац пријаве написан руком или писаћом машином неће се сматрати важећим.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматрана.

Комисија по завршетку Јавног конкурса спроводи поступак избора пројеката и предлаже Општинском Већу доношење Одлуке о финансирању пројеката удружења грађана.

Комисија може предложити да се више пројеката, који испуњавају предвиђена мерила и критеријуме, финансира односно суфинансира из буџета општине Аранђеловац.

Рок за подношење пријава за Јавни конкурс за суфинансирање и финансирање пројекта и програма удружења грађана је 31. јаунар 2022., а резултати конкурса ће бити објављени на званичној интернет презентацији општине Аранђеловац, најкасније 20 дана од дана окончања конкурса.

Извештај о реализацији пројекта доставља се Комисији у року од 30 дана по завршетку програма, односно пројекта за која су додељена буџетска средства, а најкасније до краја године. (Образац извештаја који се налази у прилогу документације)

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта без претходне сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор дужан је да у буџет општине Аранђеловац врати износ средстава одобрених у складу са уговором.

            Удружења којима се у 2022. одобре средства за реализацију програма/пројеката, обавезни су да отворе рачун код Управе за трезор.

*Напомена:

      Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање,осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

      Подносилац захтева је дужан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то учинити самостално. Наведена изјава (Образац 1), може се преузети на званичној интернет страници општине Аранђеловац www.arandjelovac.rs/pocetna/konkursioglasi.htm

За све додатне информације везане за пријављивањем на Јавни конкурс заинтересовани се могу обратити у Одељењу за привреду и друштвене делатности Општине Аранђеловац, или на телефоне: 064/86-69-349 (стара зграда Општине).

Бр: 06-997-3/21-01-1

Датум: 30.12.2021.

Аранђеловац                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                            Никола Обрадовић


Previous PostNext Post