Контролне листе

Грађевинска инспекција

01 kontrolna lista 1

02 kontrolna lista 2 clan 145

03 kontrolna lista 3 TEMELJI

04 kontrolna lista 4 KONSTRUKCIJE ispravka

05 kontrolna lista 5 UPOTREBNA DOZVOLA

Просветна инспекција

kontrolna-lista-KL-001-01-01-predskolska-ustanova

kontrolna-lista-KL-002-01-01-osnovna-skola

kontrolna-lista-KL-003-01-01-srednja-skola

Саобраћајна инспекција

ID 001 – Kontrola taksi prevoza (1)

ID 002 – Upravljanje, odrzavanje i zastita ulica, opstinskih i nekategorisanih puteva (1)

KO– Vanlinijski prevoz putnika (1)

Заштита животне средине

Контролне листе

Комунална инспекција

1.1 Држање домаћих животиња-услови

1.2 Извођење животиња ван места држања

1.3 Држање и заштита домаћих животиња-за предузеће

1.4 Држање домаћих животиња-делатност зоохигијене

2.1 Управљање пијацама

2.2 Обавезе за корисника пијачног простора

2.3 Места за пијаце и продаја на мало

3 Радно време угоститељских, трговинских и занаских објеката

4.1 Комунално уређење насеља – Уређење и одржавање спољних делова зграда

4.2 Koмунално уређење насељ – Дворишта и простори између зграда а

4.3 Koмунално уређење насеља – Одржавање и уређеност комуналних објеката и јавних површина а

4.4 Комунално уређење насеља – Уређење излетишта, терена, игралишта а

4.5 Комунално уређење насеља – Објекти, уређаји, опрема а

4.6 Комунално уређење насеља – Осветљавање зграда, уређење излога и постављање фирми а

4.7 Комунално уређење насеља – Обележавање улица, тргова и зграда а

4.8 Kомунално уређење насеља – Остављање возила и ствари а

4.9 Комунално уређење насеља – Продаја робе а

4.10 Kомунално уређење насеља – Уклањање снега и леда а

4.11 Одржавање чистоће у насељу – Континуитет пружања услуге а

4.12 Одржавање чистоће у насељу – Сакупљање и транспорт комуналног отпада а

4.13 Одржавање чистоће у насељу – Сакупљање и транспорт комуналног отпада а

4.14 Oдржавање чистоће у насељу – Изношење кућног смећа-обавезе корисника а

4.15 Одржавање чистоће у насељу – Заштита јавних површина а

4.16 Комунално уређење насеља – Израда и одржавање пољских клозета, септичких јама,стаја, обора и стајских ђубришта а

4.17 Одржавање чистоће у насељу – Чистоћа јавних површина-корисник 2

5.1 Пречишћавање и дистрибуција воде – Одржавање и изградња јавног водовода

5.2 Пречишћавање и дистрибуција воде – Прикључење унутрашње инсталације на јавни водовод

5.3 Пречишћавање и дистрибуција воде – Прикључење корисника

5.4 Пречишћавање и дистрибуција воде – Заштита јавног водовода

5.5 Водовод – Водомер-уградња и одржавање – за вршиоца комуналне делатности

5.6 Водовод – Водомерно склониште,водомер, кућне водоводне инсталације – за корисника

5.7 Водовод – Искључење – Обавезе вршиоца комуналне делатности

5.8 Водовод – Обавезе вршиоца комуналне делатности, одржавање

6.1 Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

6.2 Kанализација – Обавезе вршиоца комуналне делатности

6.3 Kанализација – Забране

6.4 Канализација – Поступање по захтеву за прикључење-Предузеће

6.5 Kанализација – Прикључење мреже

6.6 Kанализација – Септичке јаме-Корисник

6.7 Kанализација – Kанализациони прикључак

6.8 Kанализација – Oбавезе комуналног предузећа према кориснику

6.9 Kанализација – Септичке јаме-Предузеће

6.10 Kaнализација – Забране-инвеститор; извођач

6.11 Kaнализација – Обавезе корисника

7.1 Гробља – Одржавање гробља

7.2 Гробља – Извођење радова на гробљу

7.3 Гробља – Обавезе корисника гробног места

7.4 Гробља – Забране

7.5 Уређење и одржавање гробља и сахрањивање

8.1 Јавне зелене површине – Обавезе вршиоца комуналне делатности

8.2 Јавне зелене површине – Одржавање зелених површина

8.3 Јавне зелене површине – Заштита

9.1. Монтажни објекти сезонског типа-баште угоститељских објеката и конзолне настрешнице и тенде КОИ KЛ 9.1

9.2 Привремени објekти трговачко-угоститељске делатности_монтажни објекти за културна збивања и забаву КОИ KЛ 9.2

10.1 Обављање трговине на мало ван продајног објекта, пословно име и радно време КОИ КЛ 10.1

10.2 Обављање трговине на мало у продајном објекту, пословно име и радно време КОИ КЛ 10.2

11.1 Јавна паркиралишта – Oбележавање и одржавање јавних паркиралишта

11.2 Јавна паркиралишта – Коришћење паркиралишта

12.1 Јавна расвета – Одржавање објеката и инсталација

12.2 Јавна расвета – Заштита објеката и инсталација

13.1 Становање и одржавање зграда – време одмора и бука у време одмора

13.2 Становање и одржавање зграда – коришћење посебних делова зграде

13.3 Становање и одржавање зграда – коришћење заједничких делова зграде, 1

13.4 Становање и одржавање зграда – коришћење заједничких делова зграде, 2

13.5 Становање и одржавање зграда- КОИ KЛ 13.5- Кућни ред

14 Постављање рекламних објеката

 

 

Previous PostNext Post