На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

 

УРЕДБУ

О ИСПРАВАМА КОЈЕ МОРАЈУ ДА ПРАТЕ РОБУ У ПРЕВОЗУ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА НАСТАЛОГ УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

 

 

Члан 1.

Овом уредбом се уређује посебан режим у погледу исправа које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

 

Члан 2.

За време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 робу у превозу морају да прате исправе које су у непосредној вези са њеним превозом и које нарочито садрже: број и датум исправе, пословно име, адресу, ПИБ и матични број или број пољопривредног газдинства (БПГ), односно број из одговарајућег регистра испоручиоца, примаоца и превозника (уколико га има), место и адресу објекта из кога се испоручује и у који се испоручује, име и презиме одговорних лица испоручиоца и превозника, називробе и количину.

Испоручилац, прималац и превозник (уколико га има), могу споразумно одредити начин на који ће пријем односно испорука робе бити потврђена.

 

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 Број:53-3138/2020

У Београду, 13. априла 2020. године

 

ВЛАДА

 

 
Previous PostNext Post