РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА  АРАНЂЕЛОВАЦ
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Бр. 82-1-49/2020
Дана: 26.03.2020. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

На члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС", бр. 87/2018)  и
члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне
ситуације („Сл.гласник РС“, бр.27/2020) а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног
стања на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.29/20),
Општински штаб за ванредне ситуације, на седници одржаној 26.03.2020. године
донео је

ЗАКЉУЧАК

1. Налаже се власницима трговинских објеката ( продавнице, радње, маркети,...) са
територије општине Аранђеловац да обезбеде:
- да у продајним објектима истовремено не буде више од 5 купаца у мањим
трговинским објектима, односно не више од 20 купаца у већим трговинским објектима;
- да се поштују мере око међусобне удаљености купаца и продаваца;
- да се поштују мере око међусобне удаљености купаца испред трговинских објеката;
- да купци могу ући у трговинске објекте само са заштитном опремом – рукавице и
маске.
2. Налаже се власницима трговинских објеката да одреде лице или више њих које ће
спроводити ове мере.
3. Задужује се Одељење за инспекцијске послове Управе општине Аранђеловац ради
контролисања спровођења овог Закључка.

Образложење 

На телефонској седници одржаној 26.03.2020. године, Општински штаб за
ванредене ситуације општине Аранђеловац је обзиром на проглашено ванредно стање на
територији Републике Србије, разматрао мере за спречавање настанка и ширења
инфекције изазване вирусом „Covid-19“.

Чланом 43. став 1. тачка 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС", бр. 87/2018), прописано је да Штаб за
ванредне ситуације прати стање и организацију смањења ризика од катастрофа и
управљања у  ванредним ситуацијама и предлаже мере за њихово побољшање.
На основу напред наведеног, одлучено је као у изреци.

КОМАДАНТ ШТАБА
Бојан Радовић

zakljucak telefonske sednice

Previous PostNext Post