На основу члана 9. Јавног позива за учешће привредних субјеката на реализацији мера енергетске транзиције на територији општине Аранђеловац број 06-551/2021-01-3 од 26.08.2021. године, Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинсирање пројекта енергетске ефикасности стамбених објеката на територији општине Аранђеловац за 2021. годину,именована решењем број 06-547/2021-01-3 од 26.08.2021. године, на седници оджаној 17. септембра 2021. године донела,

П Р Е Л И М И Н А Р Н У

листу изабраних привредних субјеката у спровођењеу мера енергетске транзиције на територији општине Аранђеловац у 2021. години

 

Члан 1.

На основу Јавног позива за учешће привредних субјеката на реализацији мера енергетске транзиције на територији општине Аранђеловац број 06-551/2021-01-3 од 26.08.2021. године, дефинисана је следећа листа, и то:

Мера 1. Набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова и таваница на породичним кућама и спољних зидова на становима.

 • Бања комерц Бекамент доо, улица Краља Петра I 132, 34304 Бања

Мера 2. Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним кућама и становима.

 • АИП-ПВЦ Аранђеловац, улица 1300 Каплара 3/8 34301 Буковик
 • МИЛИЋ ПВЦ, улица Француска 034 34300 Аранђеловац

Мера 3. Набавка котлова или етажних пећи на дрвени пелет за породичне куће.

 • КИМ ПЛУС доо, улица Ђурђевданска бб 34300 Аранђеловац
 • ИТР „Филиповић грејање“, улица Краља Петра Првог бб 34300 Аранђеловац
 • „ЦИРА“ доо, Танаска Рајића 126 34300 Аранђеловац

Мера 4. Набавка котлова на гас за породичне куће

 • КИМ ПЛУС доо, улица Ђурђевданска бб 34300 Аранђеловац
 • ИТР „Филиповић грејање“, улица Краља Петра Првог бб 34300 Аранђеловац
 • „ЦИРА“ доо, Танаска Рајића 126 34300 Аранђеловац

Мера 5. Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама

 • КИМ ПЛУС доо, улица Ђурђевданска бб 34300 Аранђеловац
 • ИТР „Филиповић грејање“, улица Краља Петра Првог бб 34300 Аранђеловац
 • „ЦИРА“ доо, Танаска Рајића 126 34300 Аранђеловац

Члан 2.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три (3) дана од дана објављивања листе.На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

Члан 3.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе Одлуку по приговору, која мора бити образложена, у року од 5 дана од дана њеног пријема.

Члан 4.

Општинско веће општине Аранђеловац доноси Одлуку о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције у року од 8 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Члан 5.

            Одлуку о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера  енергетске транзиције, Комисија објављује на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине.

Члан 6.

           Одлука о учешћу привредних субјеката у спровођењу мера енергетске транзиције је коначна и против ње се може покренути управни спор.

Члан 7.

           Изабрани привредни субјект је дужан да у року од 8 дана од дана пријема позива за потписивање уговора потпише Уговор о учешћу у спровођењу мера енергетске транзиције. У супртоном ће се сматрати да је одустао до учешћа на Конкурсу.

 

Број: 06-599-2/21-01-3
Датум: 17.септембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Никола Обрадовић, ср

.

Документ можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post