На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 32/19), Одељење за имовинско- правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Аранђеловац,

О Г Л А Ш А В А

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊE

грађевинског комплекса на к.п. бр. 991/22 и 991/43 К.О. Аранђеловац
– вишепородични стамбени објекат –

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат изградње грађевинског комплекса на к.п. бр. 991/22 и 991/43 К.О. Аранђеловац – вишепородични стамбени објекат, урађен од стране „Архиплан“ д.о.о. из Аранђеловца. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је “ВИС ИЗГРАДЊА” д.о.о., ул. Милосава Влајића бр.92, 11 450 Сопот.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, ул. Венац Слободе бр. 10, 34300 Аранђеловац путем писарнице Општинске управе. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је дипл.инж.арх. Александра Никитовић (канцеларија бр.1).

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 13.03.2021. до 20.03.2021.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол I спрата) ул. Венац Слободе бр. 10, Аранђеловац, сваког радног дана од 11.00h-14.00h и на њеном званичном сајту (www.arandjelovac.rs). Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.

Документа Јавне презентације можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post