РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Датум: 07.03.2022.године
Број: 350-46/22-05
Венац слободе бр.10
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 63. став 2,  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19, 9/2020 и 52/21), и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац,

ОГЛАШАВА  ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ КОМПЛЕКСА НА К.П.БР. 2652/2, 2652/3, 2652/6, 2652/7, 2652/8, 2652/9, 2652/10, 2652/11, 2652/12, 2652/13, 2652/14, 2652/15 и 2652/16 КО РАНИЛОВИЋ (разрада локација стамбених објеката за повремено становање у туристичком комплексу “Eco – village” у Раниловићу)

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат изградње грађевинског комплекса на к.п.бр. 2652/2, 2652/3, 2652/6, 2652/7, 2652/8, 2652/9, 2652/10, 2652/11, 2652/12, 2652/13, 2652/14, 2652/15 и 2652/16 КО РАНИЛОВИЋ (разрада локација стамбених објеката за повремено становање у туристичком комплексу “Eco – village” у Раниловићу) бр.350-46/22-05 од 28.02.2022.год. урађен од стране Архиплан д.о.о, из Аранђеловца, ул.Кнеза Михаила бр.66.

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је “ШУМАДИЈСКИ КУТАК” Д.О.О. 34300 Аранђеловац, ул. Шумадијска бр. 25.

 Позивају се сва заинтересована физичка  и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул.Венац слободе бр. 10, 34300 Аранђеловац.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Катарина Вуковић, маст.инж.арх. (канцеларија бр.2).

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 14.03.2022.године, закључно са 21.03.2022.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол првог спрата), сваког радног дана од 11 до 14 сати. Материјал ће бити доступан на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs)

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.


Previous PostNext Post