РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
број: 06-274/2022-01-4
датум: 21.06.2022. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

                На основу члана 45. став 1 одлуке о Управи Општине Аранђеловац (Сл. гласник Општине Аранђеловац бр. 5/19), а након прибављеног Решења Историјског архива Шумадије 04 бр 2316 од 26.05.2022. године, Начелник Општинске управе Општине Аранђеловац, доноси,

О Д Л У К У   О   П Р О Д А Ј И   П Р И К У П Љ А Њ Е М  П И С А Н И Х   П О Н У Д А

 безвредног документарног материјала (старе хартије) насталог у раду Општинске управе Општине Аранђеловац

Предмет продаје: Безвредан документарни материјал настао у раду Општинске управе Општине Аранђеловац, у даљем тексту-стара хартија у процењеној количини од најмање 4.000 кг нето. Стара хартија се налази у депоу Општине Аранђеловац у седишту оштине, као и у издвојеном објекту на адреси Књаза Милоша 23 и продаје се у виђеном стању-без даљих рекламација.

Право учешћа: Сва правна лица регистрована у Републици Србији, која се баве транспортом, складиштењем и третманом-рециклажом старе хартије.

Сва заитересована лица могу уз претходну најаву телефоном извршити увид у предмет продаје, а сам увид у предмет продаје је омогућен у дане и то 28.06.2022. године и 29.06.2022. године. Неопходна је најава дан раније за увид у предмет продаје на телефон 064/866-92-96, лице за контакт Милан Глушац.

Садржина понуде: Поред цене по килограму старе хартије, неопходно је да понуда садржи податке о понуђачу, дозволе за поступање са датом врстом отпада, решења из АПР, као и пуномоћје за лице које заступа понуђача у поступку.

Достава понуда: Писана понуда седоставља непосредно или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком великим словима: ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ СТАРЕ ХАРТИЈЕ-НЕ ОТВАРАТИ. Адреса за достављање писаних понуда је: Општина Аранђеловац-Управа, Венац Слободе 10, Аранђеловац.

Понуде достављати од 05.07.2022. године, па до 12.07.2022. године до 12 часова.

Понуде које стигну ван напред наведенога рока сматраће се преурањеним/неблаговременим и биће неотворене враћене понуђачу.

Понуде које не буду садржале тражену документацију, сматраће се неуредним и неће се узети у разматрање.

Јавно отварање понуда обавиће комисија, по истеку рока за подношење понуда, односно дана 12.07.2022. године у 13 часова.

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума највише понуђене откупне цене у форми динара по једном килограму (дин/кг) старе хартије, што обухвата и утовар старе хартије.

 Уколико два или више понуђача понуде исту цену, поступак ће се спровести у накнадном поступку путем затворених понуда у којима ће понуђачи писмено понудити цену по килограму.

Са понуђачем који понуди највишу цену Општинска управа Општине Аранђеловац ће закључити уговор о продаји, сем уколико понуђена цена није тржишно прихватљива.

Преузимање старе хартије ће се обавити са локација на којима се иста и налази у унапред договореном времену.

Трошкове преузимања и транспорта сноси купац, као и јавне дажбине према важећим прописима.

Објавити на локалним средствима јавног информисања, као и на сајту Општине Аранђеловац, одмах након доношења Одлуке.

                                                                                                                                                                                Начелник општинске Управе
 Негослав Петронијевић

Previous PostNext Post