РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број: 501-21/2023-05
Датум: 20.03.2023.године

На основу члана 20 и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије “, 135/04, 36/09) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

          Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће: „Пештан“ д.о.о. Буковик, ул. 1300 Каплара бр. 188, поднело Општинској управи Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсеку за послове заштите животне средине Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта:Изградња соларне електране снаге 7997 kW на крововима производног комплекса фирме „Пештан“ д.о.о. Буковик и изградња трафостанице 20/0,4 kV, општина Аранђеловац, на кат.парц.бр. 528/1, 413/3, 415/5, 414/4, КО Буковик на територији општине Аранђеловац, заведен под бројем: 501-21/2023-05 дана 13.03.2023.године

         Јавни увид у предметну Студију заинтересована јавност, заинтересовани органи и организације могу да изврше сваког радног дана од 09 до 14 часова у периоду од 20.03.2023.године до 10.04.2023.године у просторијама Општинске управе Општине Аранђеловац ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр 9 и на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs)

         Заинтересована јавност своје мишљење у вези са предметном Студијом може да достави у писаној форми , електронски на адресу odsekzzs.arandjelovac@gmail.com, односно поштом или лично у просторије Службе ( закључно са 10.04.2023.године)

          Јавна презентација Студије и јавна расправа одржаће се 11.04.2023.године  са почетком у 12:00 часова у малој сали Општине Аранђеловац (Венац слободе бр. 10, III спрат). Јавној расправи и презентацији присуствоваће носилац пројекта.

         Обавештење и Студија објављени на огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 20.03.2023.године.

Студија о процени ризика ТС- Пештан ДОО Буковик

Previous PostNext Post