РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек за послове заштите животне средине
Број:501-6/2023-05
Датум:17.03.2023

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Р.Србије“, бр: 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Општинска управа, Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек  за послове  заштите животне средине, обавештава јавност, заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта, предузеће: ”Винарија Венчац” д.о.о. Бања, ул.Краља Петра I бр.132, општина Аранђеловац, донето Решење број: 501-6/2023-05 од 15.03.2023.године и спроведен поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња објекта у функцији пољопривредне производње-производња вина у оквиру постојећег производног комплекса на кп.бр. 1820, КО Бања на територији општине Аранђеловац, адреса пројекта: Бања-Брезовачка улица бр.41

У спроведеном поступку донето је Решење број: 501-6/2023-05 од 15.03.2023. године, да за предметни пројекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину

            Представници заинтересоване јавности, заинтересовани органи и организације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе, Општине Аранђеловац и на интернет веб страници општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs) дана 17.03.2023. године

Previous PostNext Post