Општинска управа општине Аранђеловац – Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, на основу члана 69. став 1. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/2010, 14/16 и 95/2018) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада
оператеру Александар Цољи ПР СТР „МУКИ“ из Буковика

Надлежни орган обавештава јавност да је оператеру Александар Цољи ПР СТР „МУКИ“ из Буковика (регистровано код АПР са матичним бројем 62526033), издата интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, дана 20. априла 2021. године.

       Активности које овај оператер предузима су управљање отпадом  –складиштење и третман неопасног отпада и то:

Индексни број отпада                       НАЗИВ ОТПАДА

 • 02 01 04             отпадна пластика (искључујући амбалажу)
 • 02 01 99             отпади који нису другачије специфицирани
 • 03 03 99             отпади који нису другачије специфицирани
 • 07 02 13             отпадна пластика
 • 07 02 99             отпади који нису другачије специфицирани
 • 09 01 99             отпади који нису другачије специфицирани
 • 12 01 01             стругање и обрада ферометала 
 • 12 01 03             стругање и обрада обојених метала 
 • 12 01 05             обрада пластике
 • 16 01 03             отпадне гуме
 • 16 01 06             стара возила која не садрже ни течности ни друге    опасне компоненте 
 • 16 01 17             ферозни метал
 • 16 01 18             обојени метал   
 • 16 01 19             пластика
 • 17 02 03             пластика
 • 17 04 01             бакар, бронза, месинг   
 • 17 04 02             алуминијум        
 • 17 04 03             олово
 • 17 04 04             цинк
 • 17 04 05             гвожђе и челик  
 • 17 04 06             калај
 • 17 04 07             мешани метали  
 • 17 04 11             каблови другачији од оних наведених у 17 04 10
 • 19 12 01             папир и картон
 • 19 12 04             пластика и гума
 • 20 01 01             папир и картон
 • 20 01 39             пластика
 • 20 01 40             мешани метали  
 • 20 01 99             отпади који нису другачије специфицирани
 • 20 03 99             отпади који нису другачије специфицирани

Увид у списе предмета и решење  може се извршити свакога радног дана у времену од 7,30 до 11,30 часова у Општинској управи општине Аранђеловац – Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове – Одсек за имовинско-правне односе и стамбено-комуналне послове, Венац Слободе 10 први спрат канцеларија бр. 5.

Рок за вршење увида и евентуалног изјављивања жалбе је 06. мај 2021. године,

У Аранђеловцу,  21.04.2021. године.
Број: 501-161/20-05             

СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ

                                                                        Зоран Поповић, стр. аналит. зжс.

Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post