Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-20/2021-05
Датум:22.04.2021.године

На основу члана 69. Закона o управљању отпадом (“Сл. гласник РС” бр.  36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018-др. закон),даје следеће :

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ
ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

.            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је Одељењу за имовинско-правне односе,урбаниозам-грађевинарство и стамбено-комуналне посло-ве,Одсеку за послове  заштите животне средине ,као надлежном органу  Оператер постројења за управљање отпадом „UNIVERZUM CIGLANA“DOO ARANĐELOVAC, Привредно друштво за производњу грађевинског материјала са седиштем у ул.Крћева-чки пут бб,34300 Аранђеловац , поднело је Захтев за издавање дозволе за складиште-ње  и третман неопасног отпада на локацији Кп.бр. 1590/1,1590/2, 1591/1,1591/2, 1591/3, 1591/4,1591/5,1591/6,1591/7,1591/8 и 1591/9 све КО Врбица Општина Аранђеловац, зав-еден под бројем :501-20/2021-05 од 26.03.2021.године.

Активност коју овај оператер предузима су управљање неопасним отпадом , 10 01 01-пепо,шљака и прашина од угља (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04 )  (примарно);и 10 01 02 –летећи пепео од угља (алтернативно), складиштење и термич-ки третман –увођење у постојећи процес производ грађевинског материјала опекарских производа: гитер блокова, преградних блокова,ферт испуне, каналица, фасадне опеке тенист и наврат-нице.Отпад се у производни процес додаје као испошћивач.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 9 до 14 часова у периоду од 22.04.2021. до 01.05.2021.године, у просто-ријама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђел-овцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)   дана 22.04. 2021. године

Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post