Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-23/2021-05
Датум:07.05.2021

 

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 

Општинска управа ,Општине Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено-комуналне послове ,Одсек  за послове  заштите животне средине ,обавештава јавност и заинтересоване органе и организације да је за носиоца пројекта „КАРАН ТЕКСТИЛ“ ДОО из Аранђеловца, ул.Николаја Велимировића бр.5/А,донето Решење број: 501-23/2021-05, и спроведен поступак одлу-чивања о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину Пројекта : Пос-ловно-производни објекат ,радионица за  шивење и штампу тексила  са изложбеним , административним и магацинским просторем на к.п. бр. 1933/1 КО Врбица, на терито-рији СО Аранђеловац.

 У спроведеном поступку донето је Решење да за предметни објекат није потр-ебна израда студије о процени утицаја на животну средину, будући да се за планиране карактеристике пројекта, уз примену важећих техничких норматива и стандарда прописаних за изградњу, коришћење и одржавање ове врста објеката, као и одговарајућих мера заштите које су утврђене наведеним решењем, односно услова које су утврдили други овлашћени органи и организације, не очекују значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине у току извођења и коришћења пројекта. Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, каракт-еристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у об-зир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 114/08).

            Представници заинтересоване јавности и заинтересовани органи и органи-зације могу изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе,Општине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs) дана 07.05. 2021. године

 

  

Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:


Previous PostNext Post