Република Србија
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ,
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број:501-23/2021-05
Датум:16.04.2021

 

          На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „КАРАНТЕКСТИЛ“ ДОО,ПРОИЗВОДЊА,ПРОМЕТ И УСЛУГЕ из Аранђеловца, ул.Николаја Велимировића бр.5/А, поднео Општинској управи ,Општине Аранђеловац, Одељењу за имовинско правне односе, урбанизам ,грађевинарство и стамбено конуна-лне послове,Одсеку за послове  заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта:Пословно-производни објекат- радионица за  шивење и штампу тексила  са изложбеним ,админи-стративним и магацинским просторем на к.п. бр. 1933/1 КО Врбица, на територији СО Аранђеловац, заведен под бројем :501-23/ 2021-05.

              Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког рад-ног дана од 9 до 14 часова у периоду од 16.04.2021. до 26.04.2021.године, у простори-јама Општинске ураве,Општине Аранђеловац  ул. Венац слободе бр.10 у Аранђеловцу, приземље, канцеларија бр. 9, и овом органу достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Овај орган ће у року од 10 дана,од дана истека рока из става 2.овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на жи-вотну средину,о чему ће благовремено обавестити јавност.

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,Општине Аранђ-еловац и на интернет страни општине Аранђеловац  (www.arandjelovac.rs)  дана 16.04. 2021. године

  

Документ Обавештења можете погледати и преузети овде:


Previous PostNext Post