РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за имовинско-правне односе,урбанизам,
грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Одсек  за послове  заштите животне средине
Број :501-42/21-05
Датум:30.07.2021.год.

 

Општинска управа-Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек за послове заштите животне средине ,Општине Аранђеловац  на основу члана 20.став 1. а у вези са чланом 29.став 1.и 3.  Закона о  процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и36/09)

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

И ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

  Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, предузеће ”ГРАМАР – НИСКОГРАДЊА” д.о.о, из Аранђеловца, Господар Јова-нова 12, поднео Мин-истарству заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта ”Вис” на к.п.бр. 1805, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828/1 и 1828/2, КО Босута, на територији СО Аранђеловац, дана 01.07.2021.године заведен под бројем 353-02-1937/2021-03.

  У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова,  као и на сајту Министарства, http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.                                                                                       

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Аранђеловац, Одељење за имовинско-правне односе, урбаниозам,грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Одсек  за послове  заштите животне средине  кснцеларија број 9 сваког радног дана од 11-14 часова,  у року од 20 дана од дана објав-љивања овог обавештења.

     У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Минис-тарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

     У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 20.08.2021. године, са почетком у 10 00 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали Општинске управе Аранђеловац, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због сузбијања ширења корона вируса. Позивамо Вас да присуствујете јавној расправи.

Оглас је објаљен у дневном листу НОВОСТИ  у петак  30.07.2021.године .

Обавештење објављено на огласној табли Општинске управе ,oпштине Аранђеловац и на интернет страни општине Аранђеловац ( www.arandjelovac.rs ) дана 30.07.2021.године

 

 

                                                                                               Руководилац одсека

   за послове заштите животне средине

                                                                           Весна Алексић дипл.биолог

Документе можете видети и преузети овде:

Previous PostNext Post