Јавни позив за финсирање / суфинсирање пројеката цркава и верских заједница на територији општине Аранђеловац у 2022. години

На основу члана 4. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалиним црквама и верским заједницама на територији општине Аранђеловац из буџета општине Аранђеловац (“Службени гласник општине Аранђеловац”, бр. 58/2014), Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

У складу са Одлуком о буџета општине Аранђеловац за 2021. годину (Сл. Гласник Општине Аранђеловац бр. 9/20), средства се одобравају за финансирање:

• Изградње или обнову цркава и верских објеката,
• Адаптацију или реконструкцију цркава и верских објеката,
• Инвестиционо и текуће одржавање цркава и верских објеката,
• Финансирање догађаја битних за верску заједницу

Право на подношење пријаве имају цркве или верске заједнице. чији се објекти налазе на територији Општине или чија се изградња планира на територији општине Аранђеловац

Пријава мора да садржи:

  • Податке о подносиоцу пријаве Опис пројекта;
  • Спецификацију трошкова планираних активности (буџет пројекта).

Учесници на конкурсу, уз пријаву и докуменатцију, подносе и пројекат који садржи: одлуку органа цркве или верске заједнице о извођењу радова, потребне дозволе и сагласности надлежних органа предвиђених законом и другим прописима који регулишу област планирања и изградње – детаљан опис радова на изградњи, одржавању и обнови верског објекта, рок за реализацију пројекта и податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава.

Подносиоци пријаве морају се стриктно придржавати пријавног обрасца и попунити све стране према назначеним редоследима.

Рок за подношење пријаве је 08.03.2022. године у 15.30 часова.

Конкурсна документација
Пријава на Јавни конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се наћи на сајту општине Аранђеловца.

Уз пријаву се подноси:
Образац пријаве на конкурс (Образац 1);

Изјаву у писаној форми о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом и подацима о подносиоцу пријаве предаје се на писарницу Општинске управе Аранђеловац или препорученом поштом на адресу: Општинска управа Аранђеловац, Венац Слободе 10, 34300 Аранђеловац са назнаком: “Пријава на конкурс за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама – НЕ ОТВАРАТИ”.

Молимо вас да пријавне формуларе попуните јасно и прецизно, како бисмо могли на најбољи могући начин проценимо ваше пријаве.

Образац пријаве написан руком или писаћом машином неће се сматрати важећим. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматрана.

Комисија по завршетку Јавног конкурса разматра пристигле пријаве и саставља извештај о свим поднетим пријавама и доставља Општинском већу општине Аранђеловац на доношење Одлуке о начину и висини расподеле средстава.

Корисници средстава дужни су да доставе Извештај о реализацији пројекта доставља се Одељењу за привреду и друштвене делатности у року од 15 дана од дана завршетка реализације, а најкасније до З1.децембра 2022.године. (Образац извештаја се налази у прилогу документације)

У случају неблаговремене доставе Извештаја и одступања од одобреног пројекта без претходне сагласности Комисије, подносилац пројекта са којим је закључен уговор дужан је да у буџет општине Аранђеловац врати износ средстава одобрених у скпаду са уговором.

За све додатне информације везане за пријављивањем на Јавни конкурс заинтересовани се могу обратити на: 064/86-69-349

Број: 06-94-2/22-01-1
Датум: 22.02.2022. Аранђеловац

Председник комисије
Данко Перишић,ср

Previous PostNext Post