ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ – 26.07.2023.


На основу члана 99 став 1 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др закон,  9/2020 и 52/2021), члана 16. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019) и Одлуке о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Аранђеловац бр. 06-592/2023-01-3 од 24.07.2023. године,

Комисија за грађевинско земљиште у јавној својини општине Аранђеловац објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  1. ПОДАЦИ О ПРОДАВЦУ

Општина Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10., 34 300 Аранђеловац.

  • ПОДАЦИ О НАЧИНУ ОТУЂЕЊА

Отуђење непокретности из јавне својине општине Аранђеловац биће извршено у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног огласа.

Поступак спроводи Комисија за грађевинско земљиште формирана Решењем Скупштине општине Аранђеловац бр. 06-330/2021-01-2 од 17.05.2021. године.

  • ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ ОТУЂУЈУ

Отуђује се непокретност у јавној својини општине Аранђеловац, ближе описана и означена као:

Кп.бр.933/24 у пов.од 660м2 градско грађевинско земљиште КО Аранђеловац – према ПГР за насељено место Аранђеловац – становање средњих густина – породично са компатибилним наменама;

Кп.бр. 4918/11 у пов. од 402м2 градско грађевинско земљиште КО Аранђеловац – према ПГР за насељено место Аранђеловац – становање средњих густина – породично са компатибилним наменама;

Кп.бр. 4918/12 у пов. од 454м2 градско грађевинско земљиште КО Аранђеловац – према ПГР за насељено место Аранђеловац – становање средњих густина – породично са компатибилним наменама;

–           Кп.бр. 867/15 у пов.од 1090м2 градско грађевинско земљиште КО Аранђеловац – према ПГР за насељено место Аранђеловац – туризам, апартманско-пансионски са компатибилним наменама: услуге, трговина на мало, спорт и рекреација, зеленило,

–           Кп.бр. 843/9 у пов. од 1423м2 градско грађевинско земљиште КО Аранђеловац – према ПГР за насељено место Аранђеловац – становање ниских густина – породично са компатибилним наменама;

–           Кп.бр. 1527 у пов. од 7776м2 земљиште у грађевинском подручју КО Вукосавци – према Просторном плану за насељено место Аранђеловац – рурално становање.

Предметне парцеле немају уписаних забележба ни терета у Г листу.

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна, односно најнижа купопродајна цена  утврђена је на основу процене Министарства финансија – пореске управе одсек у Аранђеловцу бр. 003-464-08-00047/2023 од 30.06.2023. године и то за:

–    Кп.бр. 933/24 у пов.од 660м2 КО Аранђеловац у укупном  износу од 1.650.000,00 динара,

–    Кп. бр. 4918/11 у пов. од 402м2 КО Аранђеловац у укупном износу од 864.300,00 динара,

–    Кп. бр. 4918/12 у пов. од 454м2 КО Аранђеловац у укупном износу од 976.100,00 динара,

–    Кп.бр. 867/15 у пов. од 1090м2 КО Аранђеловац у укупном  износу од 2.888.500,00 динара,

–    Кп. бр. 843/9 у пов. од 1423м2 КО Аранђеловац у укупном износу од 3.272.900,00 динара,

–    Кп. бр. 1527 у пов. од 7776м2 КО Вукосавци у укупном износу од 730.944,00 динара.

РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Најповољнији понуђач је у обавези да целокупан износ купопродајне цене исплати најкасније у року од 15 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу непокретности.

  • КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена купопродајна цена.

  • ВИСИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ДЕПОЗИТА

Понуђач је обавезан да уплати депозит у износу од 10% почетне купопродајне цене на рачун број 840-0000000589804-93, прималац Буџет општине Аранђеловац. Наведени депозит служи као средство обезбеђења озбиљности понуде. Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит урачунава у купопродајну цену, а осталим понуђачима се уплаћени депозитни износ враћа у року од 15 дана од дана утврђења предлога Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта. Понуђачи су у обавези да у понуди наведу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита. Продавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назив банке нису потпуни или тачни.

У случају да најповољнији понуђач писаним  путем одустане  од дате  понуде  или по позиву не приступи закључењу уговора о купопродаји, губи право на повраћај уплаћеног депозитног износа, а одлука о избору најповољнијег понуђача се ставља ван снаге.

  • САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи:

1. Податке о катастарској парцели за коју даје понуду

2. Доказ о уплати депозита,

3. Понуђена купопродајна цена,

4. Изјава понуђача да прихвата све услове из Огласа,

5. Податке о подносиоцу пријаве односно понуде и то:

 – за правно лице: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана. У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

 – за физичко лице: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз пријаву, односно понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

6. Тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита

Пријава, односно понуда доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда за сваку од предметних катастарских парцела.

  • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком – Понуда за куповину грађевинског земљишта у јавној својини општине Аранђеловац, НЕ ОТВАРАТИ, на следећу адресу: Општина Аранђеловац,  ул. Венац Слободе бр. 10,  34 300 Аранђеловац,  Комисија  за  грађевинско земљиште.

На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом, контакт телефоном и мејлом, и назнака катастарске парцеле за коју се понуда подноси.

 10. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда је 04.09.2023. године до 12 часова.

Понуде које пристигну после горе наведеног рока сматраће се неблаговремене.

 11. МЕСТО И ВРЕМЕ УВИДА У ДОКУМЕНТАЦИЈУ И РАЗГЛЕДАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Увид у акте о власништву и измиреним трошковима коришћења непокретности, извршену процену тржишне вредности, и осталу документацију у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине, може се извршити сваког радног дана у временском периоду од 12-13 часова, у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац.

Увид у документацију односно разгледање непокретности врши се искључиво уз претходну најаву на маил skupstina@arandjelovac.rs један дан пред планирани увид односно разгледање.

 12. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 13.30 часова у просторијама Општине Аранђеловац – мала сала.

Представник понуђача правног лица, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача правног лица односно предузетника неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- обрасца и сл.

Понуђач физичко лице, пре отварања понуда, дужно је да Комисији да на увид лични документ који потврђује његов идентитет.

Ближе информације у вези са овим огласом и појашњења, могу се добити код особе за контакт: Ђорђе Ризнић на мејл адресу skupstina@arandjelovac.rs

13. НАПОМЕНА

Један понуђач може поднети своју понуду за више катастарских парцела уз обавезну назнаку података која понуда се односи на коју катастарску парцелу.

Комисија ће посебно ценити пристигле понуде за сваку катастарску парцелу која се отуђује.

Понуђачи који подносе своје понуде за кп. бр. 843/9 КО Аранђеловац прихватају да о свом трошку изврше одвајање дела катастарске парцеле који је ПГР за насељено место Аранђеловац предвиђено за јавну намену – саобраћајницу.

КОМИСИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Бр. 06-614-3/2023-01-2 од 25.07.2023. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Љубиша Вуковић

Previous PostNext Post