ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА – 26.07.2023.


На основу члана 99 став 15 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др закон,  9/2020 и 52/2021), члана 16. у вези са чланом 38. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019) и Одлуке о покретању поступка давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Аранђеловац бр. 06-593/2023-01-3 од 24.07.2023. године.

Комисија за грађевинско земљиште у јавној својини општине Аранђеловац објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  1. ПОДАЦИ О ЗАКУПОДАВЦУ

Општина Аранђеловац, ул. Венац Слободе бр. 10., 34 300 Аранђеловац.

  • ПОДАЦИ О НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП

Давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Аранђеловац биће извршено у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног огласа.

Поступак спроводи Комисија за грађевинско земљиште формирана Решењем Скупштине општине Аранђеловац бр. 06-330/2021-01-2 од 17.05.2021. године.

  • ОПИС НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ ДАЈУ У ЗАКУП

Даје се у закуп грађевинско земљиште у јавној својини општине Аранђеловац, ближе описано и означено као:

–           Кп.бр. 1633/1 у пов.од 16631м2 градско грађевинско земљиште КО Врбица – према ПГР за насељено место Аранђеловац – изградња комуналних објеката са компатибилном наменом;

–           Кп.бр. 1633/2 у пов.од 10832м2 градско грађевинско земљиште КО Врбица – према ПГР за насељено место Аранђеловац – изградња комуналних објеката са компатибилном наменом;

–           Кп.бр. 1633/7 у пов.од 3822м2 градско грађевинско земљиште КО Врбица – према ПГР за насељено место Аранђеловац – изградња комуналних објеката са компатибилном наменом.

Предметне парцеле немају уписаних забележба ни терета у Г листу.

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана даје се у закуп за намене из члана 38. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“, бр. 8/2019).

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана даје се у закуп као целина ( не може се поднети понуда само за неке од назначених парцела).

Грађевинско земљиште из става 1. овог члана мора се привести намени за који се узима у закупу року од 3 месеца од дана закључења уговора о закупу. Закупац се има посебно обавезати да уреди приступне саобраћајнице ка предметним грађевинским парцелама.

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетна, односно најнижа купопродајна цена  утврђена је на основу на основу налаза и мишљења судског вештака грађевинске струке Зорана Радошевића и то у месечном износу од 68.827,00 динара.

РОКОВИ ПЛАЋАЊА

Најповољнији понуђач је у обавези да се придржава рокова плаћања који буду прописани у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Аранђеловац. Плаћање се има вршити у онолико месечних рата на колики је рок грађевинско земљиште дато у закуп, с тим да се прва рата у висини од 10% утврђене укупне цене закупа ( месечна цена помножена са бројем месеци закупа) плаћа у року од 15 дана од закључења уговора о закупу. Најповољнији понуђач се има обавезати да пружи обезбеђење плаћања закупнине у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Аранђеловац.

  • КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена закупа.

  • ВИСИНА И НАЧИН ПОЛАГАЊА ДЕПОЗИТА

Понуђач је обавезан да уплати депозит у износу од 30% почетне од почетне цене закупа из одређене за годину дана на рачун број 840-0000000589804-93, прималац Буџет општине Аранђеловац. Наведени депозит служи као средство обезбеђења озбиљности понуде. Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит урачунава у цену закупа, а осталим понуђачима се уплаћени депозитни износ враћа у року од 15 дана од дана утврђења предлога Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта. Понуђачи су у обавези да у понуди наведу тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита. Закуподавац не одговара за тачност враћања депозита, у случају да подаци о броју рачуна и назив банке нису потпуни или тачни.

У случају да најповољнији понуђач писаним  путем одустане  од дате  понуде  или по позиву не приступи закључењу уговора о закупу, губи право на повраћај уплаћеног депозитног износа, а одлука о избору најповољнијег понуђача се ставља ван снаге.

  • САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи:

1. Изјаву да узима у закуп све катастарске парцеле из огласа – као целину,

2. Доказ о уплати депозита,

3. Понуђена цена закупа ( на месечном нивоу),

4. Изјава понуђача да прихвата све услове из Огласа,

5. Рок на који узима земљиште у закуп изражен у месецима ( који не може бити дужи од 5 година),

6. Изјаву да прихвата да пружи средство обезбеђења плаћања закупнине у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Аранђеловац ( члан 41.),

7. Податке о намени за коју узима у закуп грађевинско земљиште;

8. Податке о подносиоцу пријаве односно понуде и то:

 – за правно лице: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана. У случају да подносиоца пријаве, односно понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

 – за физичко лице: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз пријаву, односно понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

9. Тачан број рачуна и назив банке за враћање депозита.

Пријава, односно понуда доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве, односно понуде.

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава, односно понуда за сваку од предметних катастарских парцела.

  • НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком – Понуда за закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Аранђеловац, НЕ ОТВАРАТИ, на следећу адресу: Општина Аранђеловац,  ул. Венац Слободе бр. 10,  34 300 Аранђеловац,  Комисија  за  грађевинско земљиште.

На полеђини коверте наводи се назив подносиоца понуде, са адресом, контакт телефоном и мејлом.

10. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда је 11.08.2023. године до 12 часова.

Понуде које пристигну после горе наведеног рока сматраће се неблаговремене.

 11. МЕСТО И ВРЕМЕ УВИДА У ДОКУМЕНТАЦИЈУ И РАЗГЛЕДАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

Увид у акте о власништву и измиреним трошковима коришћења непокретности, извршену процену тржишне вредности, и осталу документацију у вези са непокретности која се даје у закуп, може се извршити сваког радног дана у временском периоду од 12-13 часова, у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац.

Увид у документацију односно разгледање непокретности врши се искључиво уз претходну најаву на маил skupstina@arandjelovac.rs један дан пред планирани увид односно разгледање.

 12. ВРЕМЕ И МЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда у 13.30 часова у просторијама Општине Аранђеловац – мала сала.

Представник понуђача правног лица, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

У случају да отварању понуда присуствује законски заступник понуђача правног лица односно предузетника неопходно је да се исти легитимише као такав путем извода из Агенције за привредне регистра, ОП- обрасца и сл.

Понуђач физичко лице, пре отварања понуда, дужно је да Комисији да на увид лични документ који потврђује његов идентитет.

Ближе информације у вези са овим огласом и појашњења, могу се добити код особе за контакт: Ђорђе Ризнић на мејл адресу skupstina@arandjelovac.rs

13. НАПОМЕНА

Неблаговремене, непотпуне и понуде поднете од стране неовлашћеног лица ће бити евидентиране али неће бити разматране од стране Комисије за грађевинско земљиште.

КОМИСИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

Бр. 06-614-4/2023-01-2 од 25.07.2023. године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Љубиша Вуковић

Previous PostNext Post