logo

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 01 4 111-19/2022
Датум: 09.12.2022. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

Датум оглашавања: 13.12.2022. године

Датум истека рока за пријављивање: 28.12.2022. године

На основу чл. 4, став 8, чл. 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/17 и 113/17 – др.закон, 95/18 и 114/21), чл. 11-27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/22), чл. 24. ст. 1. и 2. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –аутентично тумачење), а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској Управи и Општинском правобранилаштву (број 06-612/2022-01-3 од 14.10.2022. године), и чл. 29. и 30. Одлуке о општинској Управи Општине Аранђеловац (“Сл. гласник Општине Аранђеловац 5/19), начелник општинске Управе општине Аранђеловац, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДВА ПРИПРАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

I Орган у који се примају приправници:

Општинска управа Општине Аранђеловац, Венац Слободе 10,

-пријем два приправника у радни однос на одређено време:

  1. Радно место на које се прима један приправник на одређено време у трајању од годину дана:

Послови процене утицаја пројекта на животну средину и праћење стања и заштите и унапређења животне средине.

Звање: Млађи саветник-приправникброј службеника 1

  Опис послова: Врши преглед и проверу документације; спроводи поступак и  припрема решења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја пројеката на животну средину, захтевима за одређивање обима и садржаја студија о процени утицаја пројеката на животну средину,  захтевима за давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину или процене утицаја затеченог стања; спроводи поступак и припрема решења о захтевима за ажурирање студије о процени утицаја; организује  јавни увид, јавну презентацију и јавну расправу о студији о процени утицаја и студији затеченог стања пројеката на животну средину; обезбеђује учешће јавности у одлучивању поступку процене утицаја; организује рад и учествује у раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на жвотну средину; поступа у својству заинтересованог органа код поступака процене утицаја пред надлежним органима министарства; води јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја пројеката на животну средину; одређује мере и услове заштите животне средине у припреми израде просторних и урбанистичких планова; даје мишљење на одлуке о изради стратешке процене утицаја планова, програма, стратегија и основа на животну средину; врши оцену извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину; припрема акт о давању сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја планова, програма, стратегија и основа  на животну средину. Учествује у припреми, доношењу и реализацији програма заштите животне средине, локалних акционих и санационих планова, контроли и праћењу стања животне средине; предлаже и спроводи превентивне и санационе мере за заштиту животне средине; сарађује са удружењима и организацијама цивилног друштва; прати спровођење пројеката из области животне средине који се суфинансирају из буџетских средстава; спроводи активности за јачање свести о потреби заштите животне средине; сарађује са стручним и научним организацијама у циљу размене искустава и информација;  учествује у припреми података за одређивање статуса угрожене животне средине; припрема годишњи извештај о стању животне средине; редовно обавештава јавност о стању животне средине и доставља информације на захтев; учествује у изради програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређивање животне средине; учествује у изради годишњег програма заштите земљишта; припрема извештај о спровођењу мера и активности утврђених годишњим програмом заштите земљишта; доставља податаке и информације за потребе информационог система, прикупља податке, формира и води локални регистар извора загађивања; спроводи поступак оцене прихватљивости и даје сагласност на студије оцене прихватљивости у поступцима стратешке процене и процене утицаја на животну средину; предлаже опште услове заштите, начин подизања, одржавања и обнове уништених јавних зелених површина; води податке о јавним зеленим површинама, вод и управни поступак доноси управна акта, обавља и друге послове по налогу, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне или стручне области техничко- технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

  • Радно место на које се прима један приправник на одређено време у трајању од шест месеци:

Помоћник вођења бирачког списка

Звање: млађи референт-приправник                                                                број службеника:1

Опис посла: обавља послове на припреми, обради и уносу података у систем за АОП ради ажурирања Јединственог бирачког списка; обавља послове у вези са спровођењем решења о упису, брисању, измени, допуни и исправци грешке у бази бирачког списка по службеној дужности или на захтев странака – до закључења бирачког списка; издаје извод из бирачког списка и обавештења за потребе личног изјашњавања грађана; издаје уверења о изборном и бирачком праву; предузима управне радње; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено средње образовање друштвеног или техничког смера у четворогодишњем трајању.

II У изборном поступку за оба радна места проверавају се:

  1. Опште функционалне компетенције, и то: дигитална писменост, провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
  2. Пословна комуникација, провераваће се писаним путем (путем теста).
  3. Интервију са комисијом и вредновање кандидата.

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.

Кандидат који буде оцењен оценом „незадовољава“ (1) у једном облику провере, не позива се на наредни облик провере.


Место и адреса рада за радна места обухваћена Конкурсом:

Аранђеловац, Венац Слободе 10.


Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од дана оглашавања обавештења о Јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње Новости“, одн. од 13.12.2022. године.


Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Милан Глушац телефон: 064/ 866-92-96

Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс је:

Општинска управа Општине Аранђеловац, Венац Слободе 10, са назнаком: „за Јавни конкурс“


Датум оглашавања: 13.12.2022. године

Општи услови за запослење:

Да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве: 

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.


Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

-уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

– извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);

– диплома којом се потврђује стручна спрема;

– уверење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора (не старије од шест месеци) и да против кандидата није покренут кривични поступак нити покренута истрага

-доказ о познавању рада на рачунару-уколико кандитат поседује исто,

– изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Одредбом  члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе Општине Аранђеловац, у Аранђеловцу, адреса: Венац Слободе 10, канцеларија број 17 (приземље) почев од 29.12.2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

         Овај оглас објављен је дана 13.12.2022. године и то: на сајту Општине Аранђеловац, као и огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац, Венац Слободе 10, а такође 13.12.2022. године је оглашено обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње Новости“.

начелник управе

Негослав Петронијевић

Previous PostNext Post