logo

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 01 4 111-19/2022
Датум: 08.12.2022. године
АРАНЂЕЛОВАЦ

Датум оглашавања: 08.12.2022. године

Датум истека рока за пријављивање: 23.12.2022. године

На основу чл. 4, став 8, чл. 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/17 и 113/17 – др.закон, 95/18 и 114/21), чл. 11-27. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/22), чл. 24. ст. 1. и 2. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –аутентично тумачење), а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској Управи и Општинском правобранилаштву (број 06-612/2022-01-3 од 14.10.2022. године), и чл. 29. и 30. Одлуке о општинској Управи Општине Аранђеловац (“Сл. гласник Општине Аранђеловац 5/19), начелник општинске Управе општине Аранђеловац, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЈЕДНОГ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА
И ПРИЈЕМ ЈЕДНОГ ПРИПРАВНИКА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

за пријем једног извршиоца у радни однос на неодређено време:

Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа Општине Аранђеловац, Венац Слободе 10

Радно место које се попуњава:

Послови бесплатне правне помоћи и радно-правни односи

Звање: Самостални саветник                                                                   број извршилаца: 1

Опис посла: пружа бесплатну правну помоћ у складу са законом, води поступак о захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи, води евиденцију о пруженој бесплатној правној помоћи, сачињава и доставља надлежном органу редован годишњи извештај о пруженој бесплатној правној помоћи; обавља стручне послове у поступку избора кандидата и запошљавања, распоређивања, плата; припрема појединачне акте из области радних односа; обрађује и комплетира акте и води персонална досијеа; обавља послове везане за пријављивање на здравствено и пензионо осигурање запослених, постављених и изабраних лица у органима општине; обавља административно-стручне послове везане за поступак колективног преговарања; води кадровске и друге евиденције из области радних односа службеника и намештеника, врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово

правилно разврставање у звања; припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места; врши планирање и развој кадрова у органима општине; обавља стручне

послове у вези са планирањем организационих промена у органима општине; припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима; развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника, унапређивање мотивације службеника; врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање; организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања.  води управни поступак и доноси управна акта; обавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места, радно искуство у струци од најмање пет година.

У изборном поступку проверава се: познавање Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС 18/16,95/18), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), Закона о бесплатној правној помоћи (Сл. гласник РС 87/18), Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 113/17 и 95/18),  познавање рада на рачунару – практичном провером (рад на рачунару), вештина комуникације-усмено.

Орган у који се прима приправник:

Општинска управа Општине Аранђеловац, Венац Слободе 10,

пријем једног приправника у радни однос на одређено време:

Радно место на које се прима приправник:

Послови из области пољопривреде, шумарства и водопривреде

Звање: млађи саветник-приправникброј службеника:1

Опис посла: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села и израђује потребне извештаје, анализе, програме, информације и нацрте општих и посебних аката; учествује у припреми нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града и учествује у реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; води управни поступак и одлучује по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта, утврђује накнаду сходно закону и учествује у поступку комасације пољопривредног земљишта; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта;  учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода,  Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; израђује нацрте аката којим се одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести ширих размера; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама и стара се о благовременом информисању пољопривредних произвођача о питањима од значаја за ову област. припрема управне акте за издавање водопривредних услова, водопривредне сагласности и водопривредних дозвола; припрема нацрте одлука и других општих аката из ове области; прати стање, прикупља податке и израђује анализе из области водопривреде; израђује и прати реализацију планова из области водопривреде; учествује у утврђивању ерозивних подручја на територији општине; прикупља, обрађује и доставља статистичке и друге извештаје везане за област водопривреде; води потребне евиденције; сачињава и ажурира  потребне базе података; води управни поступак и доноси управна акта; обавља и друге послове по налогу, руководиоца Одељења и начелника општинске управе.

Услови: стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља економских  наука или из научне области  техничко технолошких наука-пољопривредни факултет смер агроекономисја, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

У изборном поступку проверава се: познавање Закона о општем управном поступку (Сл. гласник РС 18/16,95/18), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/17, 95/18, 114/21), Закона о пољопривреди и руралном развоју (Сл. гласник РС 41/09, 101/16, 67/21, 114/21) Закона о шумама (Сл. гласник РС 30/10, 93/12, 89/15, 95/18), Закона о водама (Сл. гласник РС 30/10, 93/12, 101/16, 95/18), познавање рада на рачунару – практичном провером (рад на рачунару), вештина комуникације-усмено.


Место и адреса рада за радна места обухваћена Конкурсом:

Аранђеловац, Венац Слободе 10


Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од дана оглашавања обавештења о Јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње Новости“, одн. од 08.12.2022. године.


Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Милан Глушац телефон: 064/ 866-92-96

Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс је:

Општинска управа Општине Аранђеловац, Венац Слободе 10, са назнаком: „за Јавни конкурс“


Датум оглашавања: 08.12.2022. године

Општи услови за запослење:

Да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места; да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве: 

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.


Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

-уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

– извод из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци);

– диплома којом се потврђује стручна спрема;

– уверење надлежног органа да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора (не старије од шест месеци) и да против кандидата није покренут кривични поступак нити покренута истрага

-исправе којима се доказује радно искуство у струци, осим за пријем приправника (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

-доказ о познавању рада на рачунару;

– уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту достављају уверење о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит до окончања пробног рада);

– изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;

-доказ да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа (само за кандидате који су већ заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине или државном органу).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Одредбом  члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе Општине Аранђеловац, у Аранђеловцу, адреса: Венац Слободе 10, канцеларија број 17 (приземље) почев од 27.12.2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

         Овај оглас објављен је дана 08.12.2022. године и то: на сајту Општине Аранђеловац, као и огласној табли Општинске управе Општине Аранђеловац, Венац Слободе 10, а такође 08.12.2022. године је оглашено обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње Новости“.

начелник управе

Негослав Петронијевић

Previous PostNext Post