РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ 
Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, 
грађевинарство и стамбено-комуналне послове 
Датум: 16.06.2021.године 
Број: 350-185/21-05
Венац слободе бр.10 
АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 63. став 2,  Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 и 9/2020), и чл.91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/19), Одељење за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Општинске управе општине Аранђеловац,

О Г Л А Ш А В А 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  ИЗГРАДЊЕ 

на к.п. бр. 980/14,  К.О. Аранђеловац

 На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат изградње, на к.п. бр. 980/14 К.О. Аранђеловац, урађен од стране „Арплан“ д.о.о. из Аранђеловца, ул. Краља Петра I бр. 80.

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Арсенијевић Тамара, ул.Доктора Будимировића бр.10/8, Аранђеловац.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат,  као и да у току трајања јавне презентације, путем писарнице општинске управе, доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за имовинско-правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе Аранђеловац, ул. Венац слободе бр.10, 34300 Аранђеловац.

Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Александра Никитовић, дип.инж.арх. (канцеларија бр.1).

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у периоду од 23.06.2021. закључно са 29.06.2021.године у просторијама Општинске управе општине Аранђеловац (хол првог спрата), сваког радног дана од 11 до 14 сати. Материјал ће бити доступан на интернет страни општине Аранђеловац (www.arandjelovac.rs)

Јавна презентација урбанистичког пројекта ће се одржати у трајању од седам дана.


Документа можете погледати и преузети овде:

Previous PostNext Post